רושיק Name העפוה םוקמ טרצנוקה םש ךיראת
תבש
ןיטוקיט 11:00 העש

ביבא-לת תיישימח תבש גנוע טרצנוק
הפישנ ילכל
הרנבאה – לוור
ורגלאו וי'גאדא – טרצומ
, 594רונימ הפב
תילקיסומ החנמ – הטור ונינ
סמ הטנוס וירט – ךאב
רו'זמ הפב 1
סופוא – וירב ונא'צול
תויח ןג

9/9/2017
תבש
13:00 העש

ןרומ םידליה תלהקמ
ןראפ ימענ :תחצנמ
רתנספ – ץיבריקי גלוא
הירולג – ידלאוויו
הסימ – הרופ
הסימ – ונוג

12/9/2017
ש"צומ
םלוא 20:00 העש
טרופפר


(היגברונ) ולסוא תייעיבר
Oslo String Quartet (Norway)
תויעיברה תרדסב 1 סמ טרצנוק
תולודגה
יסב הייעיבר – טרצומ
"the hunt" ק ,רו'זמ לומב
458
הייעיבר קרפ – טרבוש
D.103 Quartetsatz
,יקסבומוזר תייעיבר – ןבוהטב
רו'זמ ודב 3 סמ 59 פוא

16/9/2017
ישש םוי
היסנכ 12:00 העש
תילותק

(היסורSimolvery ) תלהקמ
המענ תלהקמ
טקיפינגמ – ןוסלדנמ
םייבארומ םיריש – קא'זובד
םיכאלמה תריש – יקסבוקיי'צ
הזילאקוו – בונינמחר
םייסור םע יריש

13/10/2017
ש"צומ
טרופפר 20:30 העש

ביבא-לת ינלוס לבמסנא
"םיריעצ םינלוס לש הגיגח"
דמחומ (,רתנספ) ןצנרול ןדע
(רתנספ) ךישלא
רוניכ – יקסניגו ריל
רתנספל וטרצנוק – טרצומ
449
רתנספל וטרצנוק – ךאב
רונימ הרב
,הנשה תונוע – ידלאוויו
ףרוחה וטרצנוק

21/10/2017
ש"צומ
20:00 העש

הניקבוק היסטסנא םע ביבא תייעיבר
ולצ ( –היסור)
תויעיברה תרגסמב 2 סמ טרצנוק
תולודגה
ימב הייעיבר – ןבוהטב
"לבנה74 " פוא ,רו'זמ לומב
סמ הייעיבר – ןטירב
94 פוא 3,
םירתימ תיישימח – טרבוש
(ולצ ינשD.956 ) רו'זמ ודב

28/10/2017
תבש םוי
ןיטוקיט 11:00 העש

תבש גנוע טרצנוק
–היסור) הנקבוק היסטסנא
ולצ (
–היסור) ןינגוג יירדנא
רתנספ (
היסטנפ יעטק – 3 ןמוש
ולצל הטנוס – ןבוהטב
102/1 פוא 4, סמ
רתנספל דויטא – טסיל
"הצנדרוקיר9 " סמ
ולצל הטנוס – בונינמחר
19 פוא רתנספו


4/11/2017
הייסנכ תבש
"םייטלקה תולוקה"
תקהלו ילארשיה ילוקה לבמסנאה
דע קורי
רזוע ןב לבוי :חצנמ
:תיריאה הקיסומב ןירותסמו םסק
תודלב ,דיקרמ בצק ,םע-יריש
.דועו תויריל

11/11/2017
תבש
טרופפר 11:30 העש

לואש הצינ םע םסק ילילצ
ןבוהטב ןאו גיודול לש ורופיס

18/11/2017
ישש םוי
םלוא 12:00 העש
רגירק

ידרווטנומ תאמ הרפוא "סואיפרוא"
םתור םליע :חצנמ אלמ יומיבב
"הטניווקה יאיבנ" לבמסנא :םינלוס
ןרפוס – ןייטשנורא תניע
(הצידירואא)
(ואפרוא) םולבלקנוד ןד
ןרפוס – ןראפ סדה
סאב – סייו באוי
ךילרא ינד :יומיב

24/11/2017
ש"צומ
טרופפר 20:30 העש

– ביבא-לת ינלוס לבמסנא
דחוימ טרצנוק
,רתנספ - ןלוג רמתיא :םינלוס
רתנספ – הווניא וקוסטנ
םירתימ תייעיבר – טרבוש
1 סמ
סמ הינופמיס – ןדייה
27
ינשל וטרצנוק – ךאב
םירתנספ
ינשל וטרצנוק – טרצומ
םירתנספ

25/11/2017
תבש
הייסנכ 13:00 העש
תיסכודותרוא תינווי

,הינרופילקI PALPITI ) תרומזת
(ב"הרא
הנשה תונוע – ידלאוויו
תונורכיז– " יקסבוקיי'צ
"הצנריפמ


2/12/2017
תבש
"הלואירק הסימ"
ילארשיה ילוקה לבמסנאה
הקירמא-וניטל לבמסנאו

16/12/2017
ש"צומ
םלוא 20:00 העש
טרופפר

תרדס ישדחמל סונוב טרצנוק
תולודגה תויעיברה
-לארשי-ב"הרא) סאיתתמ יסא
רוניכ (
– יקסבלסינטס רוטקיו
רתנספ
לוסב 2 סמ הטנוס – גירג
13 פוא ,רו'זמ
סמ הטנוס – בייפוקורפ
94 פוא ,רו'זמ הרב 2
1 סמ הטנוס – סנס-ןס
75 פוא ,רונימ הרב
16/12/2017
תבש
היסנכ 13:00 העש
תיסכודותרוא תינווי

"דלומה גחל התשמ"
סרדנא :חצנמ "הדקוראב לבמסנא
ןנוטסומ
םויגלוק תלהקמ
:םינלוס
ןרפוס – לטיבא הלעי
טלא – ירד לטיבא
רונט – ירורד ןתיא
סאב – ךייר דדוע
–רדנסכלא התשמ– " לדנה
הירוטרוא "
םואד הט – הייטנפרש
23/12/2017
תבש
היסנכ 11:00 העש
תילותק

ודיגמ תלהקמ
23/12/2017
תבש
ןואיזומ 11:00 העש
ןיטוקיט

קוראבה – תבש גנוע טרצנוק
םדקומה
הפוריאב -17ה האמה
ידלבוקסרפ ,ידרווטנומ תאמ תוריצי
יסורו
–לגוטרופ) הרייומ ואוז
רונט (
תילילח – ןיטנרולפ טרוד
רוניכ – ינבלס היליל
קוראב
הפישנ ילב – יסגא ינב
ולבמצ – ריטש דעיבא

30/12/2017