רושיק Name העפוה םוקמ טרצנוקה םש ךיראת
ישימח םוי
20:30 העשב
וידוטסה ןורטאית
ולבמצו לילחל תוטנוס - ךאב .ס.י
הנירמו (לילח) קורב הרובד םע
(ולבמצ) ןיקנימ
12/12/2019
תבש
13:00 העשב
תיסכודותרוא תינווי היסנכ
טקיפינגמ – הדקוראבה לבמסנא
ןנוטסומ סארדנא :חצנמ
היאמ ,לטיבא הלעי :םינלוס
לגירדמ ירמז תלהקמ ,רימע
םייתלהקמ םיעטקו תוירא ,ידלאויו
יסור הנומולסו ידרווטנומ תאמ
14/12/2019
ש"צומ
20:00 העשב
טרופפר םלוא
תויעיברה תרדסב 3 סמ טרצנוק
תולודגה
– יקסבולבפ רדנסכלא
– בוקינטולז ליריק ,רונכ
,ולצ
רתנספ – ןדרי בניע
הרב הטנוס – ןוסלדנמ
רתנספו ולצל רוזמ
רוניכל 3 סמ הטנוס – גירג
. 45פוא ,רתנספו
,רתנספ תיישילש – ןמוש
. 80פוא
14/12/2019
ישילש םוי
20:00 העשב
רגירק םלוא
ירמז ,םילשורי קוראבה תרומזת
וידוטס הרפואה
רמש דוד :חצנמ
לש ורורחש" תיקוראבה הרפואה
"הני'צלא לש יאהמ ור'גור
הקסצנרפ ,קוראבה תניחלמ תאמ
אלמ יומיבב ,יניצק
סיוו תיריש :יומיב
17/12/2019
ישיש םוי
12:00 העשב
תיסכודותרוא תינווי היסנכ
– "יאקירמא םורד דלומ גח"
דלומ גח", "הלוירק הסימ"
דועו "ונלש
םורד לבמסנא םע םויגלוק ירמז
יאקירמא
20/12/2019
ש"צומ
20:30 העשב
וידוטסה ןורטאית
Rossignolo" יקלטיאה לבמסנאה
"Il
קוראב ילילח ,בובא ,תוילילח
ולבמ'צו
,ידלאויו ,ינוניבלא תאמ תוריצי
יניטרמסו יטלרקס
21/12/2019
תבש
13:00 העשב
תיסכודותרוא תינווי היסנכ
ינגנ ,ילארשיה ילוקה לבמסנאה
םילשורי תינופמיס תרומזת
הדוהי" היירוטרואה – לדנה
"יבכמה
28/12/2019
העשב ןושאר םוי
20:00
הפיח םוירוטידוא
הריעצה תינומרהליפה תרומזתה
ירצ ללה :חצנמ
רוזמ ודב וטרצנוק -ןדייה
ןמרכ ךותמ םיעטק -הזיב
הרב הינופמיס - קנרפ ראזס
רונימ

29/12/2019
ישימח םוי
20:00 העשב
ןיטוקיט ןואיזומ
2 סמ טרצנוק ,למרכ תייעיבר
"תשקל רבעמ" הרדסב
"טרבוש לש וילענב"
ודב 4 סמ תשק ילכ תייעיבר
רו'זמ
תוומה14 " סמ תשק ילכ תייעיבר
"המלעהו
2/1/2020
תבש
11:00 העשב
ןיטוקיט ןואיזומ
תבש גנוע טרצנוק
– (ןפי) וטאס הסירא
רתנספ – ינל לאירא ,ולצ<
רוניכ – רנרל רהוז
ולצל הטנוס – יסיבד
רונימ הרב רתנספו
רוניכל הטנוס – ןבוהטב
96 פוא רוזמ לוסב 10 סמ
הלב היישילש – לוואר
רונימ
4/1/2020
ש"צומ
20:00 העשב
טרופפר םלוא
תויעיברה תרדסב 6 סמ טרצנוק
תולודגה
תויעיברה– " ביבא תייעיבר
"תונורחאה
,הנורחאה היעיברה – ןדייה
. 103פוא
הפב היעיבר – ןבוהטב
. 135פוא ,רוזמ
סמ הייעיבר – טרבוש
, D.882רוזמ לוסב 15
4/1/2020
יעיבר םוי
20:00 העשב
טרופפר םלוא
– תולודגה תויעיברה תרדס
(הרדסב 4 סמ) סונוב טרצנוק
זרא ,שיפלוו ,םחש תיישילש
,תוישילשה לולכמ – ןבוהטב
I קלח
סמ . 70פוא ,רתנספ תיישילש
"תוחורה, "רוזמ הרב 1
,רונימ ודב רתנספ תיישילש
3 סמ . 1פוא
,רוזמ לומב ימב רתנספ תיישילש
2 סמ . 70פוא
8/1/2020
ש"צומ
20:00 העשב
טרופפר םלוא
תויעיברה תרדסב 5 סמ טרצנוק
תולודגה
תוישילש לולכמ – ןבוהטב
II קלח ,רתנספה
לאפר ,רוניכ – םחש יגח
( –הילגנא) שיפלוו
,ולצ
רתנספ – זרא ןונרא
סמ . 1פוא ,רתנספ תיישילש
רו'זמ לוסב 2
"סכודיכרא. 97 "פוא ,רתנספ תיישילש
11/1/2020
ישימח םוי
20:30 העשב
וידוטסה ןורטאית
–הירטסוא) לה לאכימ
ולבמצ (
–הירטסוא) ץלוש הנזוס
רוניכ (
רונכל תוטנוסה – ילרוק
-18ה האמה לש אלפה –
16/1/2020
תבש
12:00 העשב
,ןהוג טנס תייסנכ
30 ירוח

תימלשוריה קוראבה תרומזת
(ץייווש-לארשי) לאירש ןולא :חצנמ
תידוהיה הליהקהו טדנרבמר"
"םדרטסמא לש
ירדנלפהו ידנלוהה קוראבה
18/1/2020
ש"צומ
20:30 העשב
טרופפר םלוא
– א"ת ינלוס לבמסנא
3 סמ טרצנוק
לבוי) ילארשיה ילוקה לבמסנאה
(רזוע-ןמ
",םאיווקר – טרצומ"
ןיחלמה לש ותדלוה םוי ןויצל<
םייריל םיעטק – גירג
תרומזתל
טלאל הריצי – אביקע ינד
תרומזתו
םאיווקר – טרצומ
25/1/2020
תבש
11:30 העשב
טרופפר םלוא
סמ) לואש הצינ םע םסק ילילצ
2(
ואוב– " יניסור וניקאויג
"הרפוא לשבנ
1/2/2020
ישימח םוי
20:00 העשב
ןיטוקיט ןואיזומ
3 סמ טרצנוק ,למרכ תייעיבר
"תשקל רבעמ" הרדסב
"םייגלטסונ םילילצ"
הרב הייעיבר – טרצומ
. 421ק ,רונימ
הייעיבר – רברב לאומס
. 11פוא ,רונימ יסב
,טנירלק תיישימח – סמהרב
. 115פוא
6/2/2020
ש"צומ
20:30 העשב
וידוטסה ןורטאית
סקינפה לבמסנא
,רוניכ – ינבאלס היליל
– ןייטשניבור יבוק
הלויו
,ולצ – גוצרה הנרימ
ולבמצ – ןיקנימ הנירמ<
,ןמלט" )וכרד יכישממו ילרוק"
(הראמ ,ינאינימיג
8/2/2020
תבש
11:00 העשב
ןיטוקיט ןואיזומ
תבש גנוע טרצנוק
,רתנספ – ןמרסייק הנא
טנירלק – לארה דעלג
הלויו – ץיבובילטוג ינוי
,תודגא ירופיס – ןמוש
הלויו ,טנירלקל. 132 )פוא
(רתנספו
1 סמ הטנוס – סמהרב
רתנספו הלויול
"טאטשלגק" תיישילש – טרצומ
8/2/2020
תבש
11:00 העשב
ןיטוקיט ןואיזומ
(רתנספ) בגר ןורו (ולצ) דלח החמש
תבש גנוע טרצנוק
ןבוהטב לש ולצל תוטנוסה
15/2/2020
תבש
13:00 העשב
תיסכודותרוא תינווי היסנכ
לש וחוצינב הדקוראבה לבמסנא
ןנוטסומ סארדנא
(הינוטסא) הלקיסומ סצוו תלהקמ
,ןרפוס – לטיבא הלעי
טלא – יררה ןולא
,רונט – ירורד ןתיא
סאב – ךייר דדוע
הלודגה הסימה – ךאב .ס.י
רונימ יסב
22/2/2020
ש"צומ
20:00 העשב
טרופפר םלוא
תויעיברה תרדסב 7 סמ טרצנוק
תולודגה
(תפרצ) דורא תייעיבר
The Arod String Quartet (France)
76/5פוא היעיבר – ןדייה
רוזמ הרב .
םירתימ תייעיבר – קוטרב
4 סמ
"יקסבומוזר" תייעיבר – ןבוהטב
רוזמ הפב 1, סמ
29/2/2020
ש"צומ
20:00 העשב
טרופפר םלוא
"ךאב לש הוושומה רתנספה"
ןייטשניבור תורחת םע הלועפ ףותיש
,םידולרפב גרובטליג סירוב ןרתנספה
הרישו תוגופ
ךאב לש הוושומה רתנספה ךותמ
7/3/2020
ש"צומ
20:00 העשב
טרופפר םלוא
ןבוהטב תינכתב א"ת ינלוס לבמסנא
–ב"הרא) ןמיינ םדא :ןלוס
רתנספ (
Adam Neiman (USA) –
piano
7 סמ הינופמיס
– " סמ רתנספל וטר'צנוק
"רסיקה5
14/3/2020
ישימח םוי
20:00 העשב
רגירק םלוא
תימלשוריה קוראבה תרומזת
2020 ךאב לביטספ תרגסמב
(,תפרצ) הסור ףוטסירכ :חצנמ
םינלוס
אחספה גח תיירוטרוא - ךאב .ס.י
19/3/2020
ש"צומ
20:00 העשב
טרופפר םלוא
הדקוראב לבמסנא
(1728)הניצלא" הרפואה – לדנה
"
Alcina – Opera Seria
21/3/2020
תבש
11:30 העשב
טרופפר םלוא
לואש הצינ םע "םסק ילילצ"
3( סמ)
תויחה לבנרק – סנס-ןס
28/3/2020
ש"צומ
20:00 העשב
טרופפר םלוא
תויעיברה תרדסב 8 סמ טרצנוק
תולודגה
(ב"הרא) סטרא ןייפ תייעיבר
Fine Arts Quartet (USA)
",םיטננוסידה" תייעיבר – טרצומ
. 465ק
הייעיבר – ץיבוקטסוש
(1938) רוזמ ודב 1 סמ
הייעיבר – יקסבוקיי'צ
. 11פוא 1, סמ
28/3/2020
תבש
12:00 העשב
,ןהוג טנס תייסנכ
30 ירוח
תיינק גגוח סקינפה לבמסנא
םישיטפ רתנספ
רתנספ – רמש דוד םע
םישיטפ
,רתנספ תיישילש – טרצומ
542 ק
רתנספ תיישילש – ןדייה
40 סמ
(1762-1796) – סודוטס
רתנספ תיישילש
18/4/2020
ישימח םוי
20:00 העשב
טרופפר םלוא
םינגנ לש תדחוימ תירמאק תינכת
םינייטצמ םיריעצ
םיננאש תונכשמ
23/4/2020
תבש
11:00 העשב
ןיטוקיט ןואיזומ
תבש גנוע טרצנוק
ףאיפ תידא לש הרופיס
יירדנא סניקוסוא ןרתנספה
היתפרצ תרמז
25/4/2020
ש"צומ
20:00 העשב
טרופפר םלוא
תויעיברה תרדסב סונוב טרצנוק
9 סמ ,תולודגה
(הילגנא) ןאילטסק תייעיבר
Castalian String Quartet
הפב הייעיבר – ןדייה
. 77/2פוא ,רוזמ
הלב הייעיבר – ןמוש
. 41/1פוא ,רונימ
סמ הייעיבר – קא'זובד
. 105פוא 14,
2/5/2020
ש"צומ
20:00 העשב
טרופפר םלוא
סמ ,תולודגה תויעיברה תרדס
10
(הילגנא) תירודה הייעיברה
Doric String Quartet (England)
ודב הייעיבר – ןדייה
"(רופיצה3 )" סמ . 33פוא ,רוזמ
םירתימ תייעיבר – ןוסלדנמ
. 13פוא 2, סמ
)פוא הייעיבר – ןבוהטב
(הלודגה הגופה םע. 130
9/5/2020
תבש
13:00 העשב
תיסכודותרוא תינווי היסנכ
הניו" תינכתב הדקוראבה לבמסנא
"לובנטסיא –
הקיסומ לש ןפוד אצוי עפומ
חרזמה אשונב תיסאלק
ונידלו תיקרוט תיסאלק הקיסומ
– רואד ביני :םינלוס
רונטרטנוק
הניגנ ,היקרוט) זאמקק טארומ
(הרמזו
וקנמלפ הרטיג – רבל לייא
16/5/2020
תבש
19:00 העשב
הפיח םוירוטידוא
תויעיברה תרדסב 11 סמ טרצנוק
תולודגה
ןייטשניבור תורחת יכוז תשולש טרצנוק
פ"שת ,תימואלניבה
23/5/2020
ש"צומ
20:00 העשב
עבקיי םוקמה
ילארשיה ילוקה לבמסנאה
"תוישופיחה" תקהל יריש רחבמ
30/5/2020
ישימח םוי
20:00 העשב
ןיטוקיט ןואיזומ
5 סמ טרצנוק ,למרכ תייעיבר
"תשקל רבעמ" הרדסב
"םישדח תומלוע םילגמ"
71פוא הייעיבר – ןדייה
3 סמ .
הייעיברה – קא'זובד
. 96פוא ",תיאקירמאה"
4/6/2020
ש"צומ
20:00 העשב
טרופפר םלוא
תויעיברה תרדסב 12 סמ טרצנוק
תולודגה
(טנירלק ואוד) לקניפרוג םיחאה
(ב"הרא) טנרמא תייעיברו
ודב הייעיבר – ןבוהטב
4 סמ . 18פוא ,רונימ
,טנירלק תיישימח – רבו
רו'זמ לומב יסב . 34פוא
,טנירלק תיישימח – טרצומ
. 581ק
תוטינרלק ואוד יעטק
6/6/2020
תבש
11:30 העשב
טרופפר םלוא
לואש הצינ םא "םסק ילילצ"
4( סמ)
"היצנווב תושופחתה תורחת"
סנסנר תקיסומ
13/6/2020
תבש
11:00 העשב
ןיטוקיט ןואיזומב
תבש גנוע טרצנוק
,ולצ – לסוק םרפלוו
–הירטסוא) רלימ הניטסירק
רתנספ (
הלויו – ינוימ הריש
הפב 1 סמ וצרקס – ןפוש
. 20פוא ,רונימ
היסטנפ יעטק השולש – ןמוש
. 13פוא ,רתנספו ולצל
,רתנספל היישילש – סמהרב
רונימ הלב ולצו הלויו
20/6/2020
ש"צומ
20:30 העשב
טרופפר םלוא
ביבא-לת ינלוס לבמסנא
תינלוסה םע "יזואוטריווה רונכה"
ןייפ-ןוטרב לצייר
הלש םיפחוסה םיטרצנוקה רחאל
,לבמסנאה םע
תיזואוטריווה תרנכה ונילא בושת
וסורג וטרצנוק – ילרוק
ינשל וטרצנוק – ידלאויו
– ןייפ היבליס םע) תורונכ
(רונכ
20/6/2020
תבש
11:00 העשב
טרופפר םלוא
לואש הצינ םע "םסק ילילצ"
5( סמ)
"םגאב רתויב הפיה רוברבה"
יקסבוקיי'צ רטויפ לש ורופיס
4/7/2020