רושיק Name העפוה םוקמ טרצנוקה םש ךיראת
ש"צומ
םלוא 20:00 העש
טרופפר

תויעיברה תרדסב 5 סמ טרצנוק
תולודגה
String Quartet סימתרא תייעיבר
– Artemis
רו'זמ הרב הייעיבר - ןוסלדנמ
1 סמ 44 פוא
2 סמ הייעיבר - קוטרב
,רו'זמ ודב הייעיבר - טרצומ
"םיטננוסידה465, " ק
24/2/2018
תבש
ןואיזומ 11:00 העש
ןיטוקיט

תבש גנוע טרצנוק
ןדייה תייעיבר
",שרפה" תייעיבר – ןדייה
3 סמ 74 פוא
םירתימ תייעיבר – ןידורוב
2 סמ
הפב הייעיבר – ןוסלדנמ
. 80פוא רונימ

3/3/2018
תבש
םלוא 11:30 העש
טרופפר

לואש הצינ םע םסק ילילצ
"חריה רואל תינדקר"
דולק :הקיסומ ,הגד רגדא :רויצ
יסיבד

10/3/2018
ישימח םוי
ןואיזומ 20:00 העש
ןיטוקיט

"למרכ תייעיבר" םע תשקל רבעמ
"ליצאה ארפה"
םירתימ תייעיבר – קוטרב
5 סמ
הפב הייעיבר – ןבוהטב
135 פוא ,רו'זמ
15/3/2018
11:00 העשב תבש
ןיטוקיט ןואיזומב<
תבש גנוע טרצנוק
תינומרהליפה ינגנ תיישימח
רתימ ילכ תיישימח
ןבוהטבו סמהרב ,טרצומ
17/3/2018
ןושאר םוי
םלואב 20:30 העש
טרופפר

םילשורי קוראבה תרומזת
ךאב לביטספ תרגסמב
טקיפינגמ
ולרייפ פיליפ :חצנמ
םינלוסו הלהקמ תופתתשהב
18/3/2018
ש"צומ
םלוא 20:00 העש
טרופפר

תויעיברה תרגסמב 6 סמ טרצנוק
תולודגה
(הילגנא) שאנ לבמסנא
The Nash Ensemble (England)
לע החיתפ – בייפוקורפ
םיירבע םיאשונ
טנירלק תיישימח – טרצומ
581 ק ,רו'זמ הלב
יטנמיטרביד – 3 ןטירב
םירתימ תייעיברל
רתנספ תיישימח – ןמוש
44 פוא
24/3/2018
ש"צומ
םלוא 20:00 העש
טרופפר

תויעיברה תרגסמב 7 סמ טרצנוק
תולודגה
טרצומ ברע
–ןפי) הגוסוק וי םע
רתנספ (
Yu Kusuge (Japan) –
piano
) ק 23, סמ רתנספל וטרצנוק
(םירתימו רתנספל דוביע488
423 ק ,הלויוו רוניכל ואוד
) ק 24, סמ רתנספל וטרצנוק
(םירתימו רתנספל דוביע491
7/4/2018
ש"צומ
ןורטאית 20:30 העש
וידוטסה

לבמסנא – קוראבה ןודעומ
סקינפה
סוקיטסטנפ) יטסטנפ ןונגסב ברע
(סוליטס
גוצרה הנרימ :םע
ינבלס הייליל
ןיקנימ הנירמ
14/4/2018
תבש
ןואיזומ 11:00 העש
ןיטוקיט

תבש גנוע טרצנוק
– יקסבוסרק לאונמע םע
רתנספ
רוניכ – ןמדיו הרו
ודב הטנוס – ןבוהטב
. 30/2פוא רונימ
75 פוא הטנדנא – הרופ
28 פוא הסנמור – הרופ
רוניכל הטנוס – קנרפ ראזס
רו'זמ הלב רתנספו
14/4/2018
ש"צומ
םלוא 20:30 העש
טרופפר

הרופ לש םאיווקרה
לט קרב :חצנמ
ביבא-לת ינלוס לבמסנא
ןרומ תלהקמ :םינלוס
רוניכל וטרצנוק – ךאב
בובאו
םיקמעממ– " אביקע ינד
וטגילבוא ,בובא ,הלהקמל "ךיתארק
תרומזתו
םאיווקר - הרופ
21/4/2018
תבש
םלוא 11:30 העש
טרופפר

לואש הצינ םע םסק ילילצ
"רפכה ירישו ריעה תולוחמ"
קוטרב הלב לש ורופיס
28/4/2018
ש"צומ
םלוא 20:00 העש
טרופפר

תויעיברה תרדסב 8 סמ טרצנוק
תולודגה
–הינמרג) הדייג לאינד
רוניכ (
–הינמרג-היסור) וקנרוזמ הנאיטט
הלויו (
ולצ – ירצ ללה
–הינמרג-לארשי) ישי תילגור
רתנספ (
רתנספ תייעיבר – טרצומ
78 ק ,רונימ לוסב
ילכ תיישילש – הסנרפ
תשק
5/5/2018
12:00 העשב תבש
תינוויה הייסנכה
םיסרפה ,תיסכודותרוא
3
הדקוראבה תרומזת
El fuego del Amorהבהאה שא"
" –
הקושתו הבהא לש תיניטל הקיסומ
הזוח ,הסוס סדסרמ לש םיריש
,ינירקוב י'גיאול ,ןיראמ
... םינאורפ םיריש
– הקרוקס הלאינד :םינלוס
– רוא'ד ביני ,ןרפוס
רונטרטנוק
יניטל רולקלופל לבמסנאה :םע
יאקירמא
12/5/2018
ישימח םוי
ןואיזומ 20:00 העש
ןיטוקיט

רבעמ" הרדסב למרכ תייעיבר
4 טרצנוק " –תשקל
:תייחנהב " –םסקה לילח"
ץומא יאורו רוצ הנוי
לילח - ץומא יאור
תייעיבר – ןדייה לאכימ
רו'זמ הרב לילח
תיישילש – ןדייה ףזוי
IV:2בוה ,רו'זמ לוסב לילח
.
17/5/2018
תבש
ןואיזומ 11:00 העש
ןיטוקיט

תבש גנוע טרצנוק
(ב"הרא) טנרמא תייעיבר
םסרופת תינכת
26/5/2018
ש"צומ
םלוא 20:00 העש
טרופפר

לאירא תייעיבר
תויעיברה תרדסב 9 סמ טרצנוק
תולודגה
הפב הייעיבר – ןמוש
2 סמ 41 פוא רו'זמ
הבתכנש הריצי – זורייאפ
לאירא תייעיברל
ודב הייעיבר – ןבוהטב
131 פוא ,רונימ זאיד
2/6/2018
ש"צומ
םלוא 20:30 העש
טרופפר

טרצנוק( ביבא-לת ינלוס לבמסנא
5) סמ
לט קרב :חצנמ
ןייפ-ןוטרב ל'צייר :תינלוס
רוניכ ( –ב"הרא)
םירתימל הטנוס – יניסור
1 סמ
וטר'צנוק – ידלאוויו
"ץיקה" רוניכל
הינופניס – ידלאוויו
םירתימל
9/6/2018
ישימח םוי
ןואיזומ 20:00 העש
ןיטוקיט

רבעמ" הרדסב למרכ תייעיבר
"תשקל
:םייתורפס םיוות
ןורכיזה לא עסמ – טרבוש
םולחה לאו
,רו'זמ לוסב 15 סמ הייעיבר
887 ד
14/6/2018
תבש
םלוא 11:30 העש
טרופפר

לואש הצינ םע "םסק ילילצ"
סנילרוא-וינב תואקתפרה
זא'גה תכלמ איה סנילרוא-וינ
תלמשחמ הקיסומ .םינמזה לכ לש
.גניווסו םייטגר ,זולבה ןונגסב
תרמז ,זא'ג ינגנ בכרה יווילב
.םינדקרו
16/6/2018
ש"צומ
םלוא 20:00 העש
טרופפר

(הינטירב) ןאיליטסק תייעיבר
Castelian String Quartet
,םירתימ תייעיבר – ןדייה
"(תוטניווקה2 )" סמ 76 פוא
הלב הייעיבר – ןמוש
3 סמ . 41פוא ,רו'זמ
הלב הייעיבר – ןבוהטב
132 פוא ,רונימ
23/6/2018
תבש
היסנכה 13:00 העש
תיסכודותרוא תינוויה

:לדנה ךירדירפ גרואג
"סומפילופו האיתלג ,סיקא" הרפואה
חוצינב םילשורי קוראבה תרומזת
ןושרג רהזי
– י'גאנגמ ריילק :םינלוס
– איבל רחש ,ןרפוס
ןרפוס-וצמ
סאב – בודס סינד
30/6/2018