רושיק תוריצי העפוה םוקמ םינגנו טרצנוקה םש ךיראת
897 ד ונרוטונ - טרבוש

פוא 2 סמ היישילש - סמהרב
87

רתנספ תיישילש - יקסבוקייצ
50 פוא

העשב יעיבר םוי
טרופפר םלואב 20:00<
סמ תולודגה תויעיברה תרדס
5
( הינמרג ) שוב תיישילש

20/1/2021
רתימ ילכ תוישימח - טרצומ
515 ק 516 ק

12:00 העשב תבש
ןהו'ג טניס תייסנכ<


סקינפה לבמסנא
ינבלס היליל ,ןייטשניבור יבוק
תורונכ -
הלויו - ןוסזעוב סומע ,לג םעונ
ולצ - גוצרה הנרימ

23/1/2021
תאמ 100 פוא רתנספ תיישילש
טרבוש

רוזחמ -הנייה ךירנייהו טרבוש
רוברבה תריש םיריש

,ןמוש : תאמ הנייה .ה יריש
הלא ,טסיל ,סמהרב ,ןוסלדנמ
.ףירש20:00 העשב ש"צומ
טרופפר םלוא

תויעיברה תרדסב 6 סמ טרצנוק
תולודגה
2021 הדאיטרבוש
רתנספ – רלטרוג לאינד
רונכ – סאיתתמ יסא
( –הינמרג) הפי ןומר
ולצ
(רונט– ) ןוסנהוי לאינד
הירטסוא

30/1/2021
ילכ תיישימח -סמאיליו ןהוו
תשק

תשק ילכ תייעיבר - ןבוהטב
1 סמ 18 פוא

5 פוא םיקרפ השימח - ןרבו

לוס תשק ילכ תיישימח - סמהרב
111 פוא רוזמ

העשב ישימח םוי
ןואיזומה 20:00
.ןיטוקיט ינפיה

רבעמ תרדס - למרכ תייעיבר
3 סמ תשקל
(הלויו ) וקנרוזמ הנאיטט
4/2/2021
תוריצי:יקסבוקיי'צ תוריצימ ברע
תרומזתו ול'צל

הליבטנק הטנדנא.א

ןרוטקונ .ב

"ןיגיינוא ינגבי" ךותמ הירא .ג

וזויצירפק וצפ .ד

.םירתימ תרומזתל הדנרס

20:30 העשב ש"צומ
טרופפר םלוא
ביבא-לת ינלוס לבמסנא
.האירוק - קב ןי'ג : חצנמ
ולצ-ירצ ללה : ןלוס

6/2/2021
XV רוזמ ודב הישילש - ןדייה
27 HOB

הלב רתנספ תיישילש - לוור
רונימ

פוא רתנספ תיישילש - קאזובד
יקמוד 90

11:00 העשב תבש
ןואיזומה רקובב
ןיטוקיט ינפיה


תבש גנוע טרצנוק
רתנספ - יחרפ ינוי
רונכ -יקסבוקיפ הינז
ולצ - דרא ליגיבא
13/2/2021
"רתסא" הירוטרואה - לדנה.פ.ג

13:00 העשב תבש
תיסכודותרוא תינווי היסנכ
ביבא-לת-ןילאט לביטספ
הדקוראב לבמסנא
הינוטסא-ןילאט ירמז תלהקמ
ביבא-לת-ןילאט לביטספ
ןנוטסומ סרדנא :חצנמ
לארשיו הינוטסאמ םירמז : םינלוס


20/2/2021
11:30 העשב תבש
טרופפר םלואב
לואש הצינ - םסק ילילצ
27/2/2021
11:00 העשב תבש
ינפיה ןואיזומה
ןיטוקיט


תבש גנוע

.ןצנרול היתבו טרקא
6/3/2021
רוזמ הפב הייעיבר - טרצומ
590 ק

יטנמיטרביד השולש - ןטירב

130 + פוא הייעיבר - ןבוהטב
הלודגה הגופה

20:00 העשב ש"צומ
טרופפר םלוא

סמ תולודגה תויעיברה תרדס
7
(הילגנא) תירודה הייעיברה
13/3/2021
20:00 העשב ש"צומ
טרופפר םלואב
(היגלב) ןקואק דלאווסיגיז : חצנמ
-הינמרג) שאר דראכיר :םינלוס
רונט (
ןרפוס - ירצומ ןרק
טלא - ירד לטיבא
ןוטירב -ץלפ איג


20/3/2021
ןויסאפ סואיתמ - ךאב .ס.י

20:00 העשב ש"צומ
טרופפר םלוא

ךאב לביטספ
תימלשוריה קוראבה תרומזת
ןקואק דלאווסיגיז : חצנמ
20/3/2021
יניסור ,טרבוש ,ןמוש ,סמהרב
רגלאו

"ץראה לע םולש- " גרבנש

12:00 העשב תבש
ןהו'ג טניס תייסנכ
30 ירוח חר

ילארשיה ילוקה לבמסנאה תלהקמ
רזוע ןב לבוי : חוצינ
"הקיטנמורה הז לוקה"
יניחלמ ילודג תאמ הלהקמ ינינפ
19 ה האמה
10/4/2021
הרב 3 סמ הייעיבר - ןוסלדנמ
1 סמ 44 פוא רו'זמ

תטנוס 1 סמ הייעיבר - ק'צאנאי
רציורק

ייחמ 1 סמ הייעיבר - הנטמס

20:00 העש ש"צומ
טרופפר םלוא
טרצנוק תולודגה תויעיברה תרדס
3
- האירוק ) סובונ תייעיבר
(ב"הרא

17/4/2021
יקסבוקיי'צ תוריצי

11:00 העשב תבש
ינפיה ןואיזומה
ןיטוקיט

תבש גנוע טרצנוק
רתנספ-ץיברוג הילוי
רונכ - ןמסלדנג הנא'ז
ול'צ - יקסבונכימ ליריק
17/4/2021
העשב ישימח םוי
ןורטאית 20:00
וידוטסה
"וצמ" לבמסנא
ןרפוס - לטיבא הלעי
ןיטנרולפ טרוד ,ןומולוס רבנע
תוילילח -
הרטיג - רלטרב ןועדג
ולבמ'צ - וטול'ז לגימ
22/4/2021
וטטוצש םייסלק הניגנ יעטק
.עונלוק יטרסב

העשב ישימח םוי
ןואיזומה 20:00
ןיטוקיט ינפיה
תשקל רבעמ - למרכ תייעיבר
4 סמ
"םיטרסהמ הייעיבר"
29/4/2021


הטושפ הינופמיס - ןטירב

הרצוצחל וטר'צנוק - טרצומ
(רעי ןרק-רוקמב) תרומזתו

,הרצוצחל םילהת - רנרב ירוי
תרומזתו רתנספ

תרומזתו הרצוצחל הירא - ךאב

םירתימו הרצוצחל וטקטס - וקיניצ

20:30 העשב ש"צומ
טרופפר םלוא
ביבא-לת ינלוס
הרצוצח - בוקאירקנ ייגרס :ןלוס
(היסור)

1/5/2021
12 פוא םירתימ תייעיבר

81 פוא םיעטק העברא

יסב 2 סמ תשק ילכ תיישימח
87 פוא רוזמ לומב

11:00 העשב תבש
ינפיה ןואיזומה
ןיטוקיט
ןוסלדנמ סקילפ- תבש גנוע טרצנוק
ןדייה תייעיבר
8/5/2021
127 פוא הייעיבר - ןבוהטב

פוא םירתימ תייעיבר - סמהרב
1 סמ 55

העשב ישימח םוי
ןואיזומה 20:00
ןיטוקיט ינפיה
"תשקל רבעמ" למרכ תייעיבר
5 סמ
"ןבוהטב לש וליצ"
13/5/2021
העשב ישימח םוי
םוירוטידואב 19:00<
ןייטשניבור תורחת יכוז
15/5/2021
הלדרטסו לסרפ ,ךאב

העשב ישימח םוי
וידוטסה ןורטאית 20:00<
סקינפה לבמסנא20/5/2021
יסב רתנספ תיישילש - טרצומ
502 ק רו'זמ לומב

- סמ היישילש - יליוושנדרב
הזיב לש ורכזל 1

פוא רתנספ תיישילש - קא'זובד
יקמוד 90

11:00 העשב תבש
ןואיזומה רקובב
ןיטוקיט ינפיה

תבש גנוע טרצנוק
"םלש ריע" תיישילש
22/5/2021
ק תשק ילכ תיישימח טרצומ
406

תשק ילכ תיישימח - ןוסלדנמ
111 פוא 2 סמ

88 פוא היישימח - סמהרב

20:00 העשב ש"צומ
טרופפר םלוא
סמ תולודגה תויעיברה תרדס
8
ול'צ (הדנק) ןמפוה ירג
הלויו (ב"הרא) ןאישקשק םיק
הלויו (הינמרג) הלטומ סירטאיב
רונכ - ץרה לבוי
רונכ (הינמרג) רנגאה הנאיויוו
29/5/2021
11:30 העשב תבש
טרופפר םלואב
לואש הצינ - םסק ילילצ
29/5/2021
סמ 18 פוא הייעיבר - ןבוהטב
רונימ ודב 4

סמ תשק ילכ תייעיבר - ןייו
3

תשק ילכ תייעיבר - קא'זובד
106 פוא רו'זמ לוסב

20:00 העשב ש"צומ
טרופפר םלוא
תויעיברה תרדסב 9 סמ טרצנוק
תולודגה
הינמרג VISION - תייעיבר
12/6/2021
םואד הט - הייטנפרש

יתפרצה קוראבה ןמ תוריצי

העשב ישילש םוי
טרופפר םלוא 20:00<
םואד הט - יתפרצה קוראבה
סנטואמ סאיתמ ,רמש דוד : םיחצנמ
(הדנק)
,לואירטנומ ) סירפאק לבמסנא
(הדנק
15/6/2021
11:30 העשב תבש
טרופפר םלואב
לואש הצינ - םסק ילילצ
26/6/2021
םירתימל הדנרס - ךורב

תונוע" ךותמ ףרוח - ידלאויו
"הנשה

תונוע" ךותמ ביבא - ידלאויו
"הנשה

ןאגיצ-לוור

20:30 העשב ש"צומ
טרופפר םלוא
ביבא-לת ינלוס לבמסנא
ןאיטסירכ ילרטסואה אלפה דלי םע
רונכ (12) - יל

26/6/2021