רושיק Name העפוה םוקמ טרצנוקה םש ךיראת
ש"צומ
20:00 העשב
טרופפר םלוא
תויעיברה תרדסב ' 9סמ טרצנוק
תולודגה
–היסורBoris Brovtsyn )
רונכ (
–ב"הראKristin Lee )
רונכ (
ול'צ – ירצ ללה
הלויו – ןמרטוו ילוש

רונכל וטר'צנוק – סמהרב
בכרהל ןמטכר יכדרמ י"ע דוביע)
(ירמאק
1/6/2019
תבש
11:00 העשב
ןיטוקיט ןואיזומ
תבש גנוע טרצנוק
רתנספ – יחרפ ינוי
רונכ – יקסבוקיפ הינז ולצ – דרא לייגיבא
סמ היישילש – סמהרב
2
רתנספ תיישילש – ןוסלדנמ
66 פוא 2, סמ
"ינעוצה" תיישילש – ןדייה
8/6/2019
ש"צומ
20:00 העש
טרופפר םלוא
תויעיברה תרדסב 10 סמ טרצנוק
תולודגה
רתנספ – ןייטשדלוג ןולא
טנירלק – הקלז ןור
רונכ – יקסבוקיפ הינגבי
ירטסבליס הלאונמע
ולצ –
רתנספל תוטנוס – 3 יטלרקס
,טנירלקל היישילש – ןבוהטב
11 פוא ,רתנספו ולצ
15/6/2019
ש"צומ
20:30 העשב
טרופפר םלוא
קרב חוצינב ביבא-לת ינלוס
לט
"ןוויסו ליג םע סמהרב"
ןוויסו גרוברג ליג :םינלוס
םינרתנספ דמצ – רבליס
רתנספל תוריצי – סמהרב
םיידי עבראב
,םירתימ תיישימח – סמהרב
תרומזתל דוביעב 111 פוא
22/6/2019
תבש
11:30 העשב
טרופפר םלוא
הצינ םע 5 סמ "םסק ילילצ"
לואש
אלפה דלי – טרצומ
22/6/2019
ישימח םוי
20:00 העשב
ןיטוקיט ןואיזומ
למרכ תייעיבר םע "תשקל רבעמ"
פוא הייעיבר – ןדייה
3 סמ 50
םירתימ תייעיבר – טרבוש
"הדנומזור" רונימ הלב
27/6/2019
11:00 העשב תבש
ןיטוקיטב
תבש גנוע טרצנוק
OBLIVION תייעיבר
סמ 76, פוא הייעיבר - ןדייה
.החירזה 4
2 סמ הייעיבר - קצאנאי
פוא םירתימ תייעיבר - קאזובד
105
6/7/2019
העשב יעיבר םוי
רגירג םלואב 20:00<
תינומרהליפה תרומזתה טרצנוק
הריעצה
ינש בהל - רתנספב ןלוסו חצנמ
טלאבה ךותמ םיעטק - בייפוקורפ
הילויו ואימור
וטרצנוקה ךותמ ןושאר קרפ - ךאב
.רונימ הרב רתנספל
1 סמ הינופמיס - סמהרב
17/7/2019