רושיק Name העפוה םוקמ טרצנוקה םש ךיראת
12:00 העשב ,תבש
תילותקה היסנכב
תרומזת ינגנו ילוקה לבמסנאה
ןויצל ןושאר
דא'ג סמיי'ג : חצנמ
ןייטשנורא תנע , ןולא ןצינ :םינלוס
.ךייר דדוע , ירורד ןתיא ,
םאיווקר – טרצומ
VERUM CORPUS טטומ - טרצומ
AVE
"רוא למעל ןתי המל- "סמהרב

1/7/2017
11:00 העשב ,תבש
ןיטוקיט ןואיזומב
םלש ריע תיישילש
ודב היישילש – טרצומ
548 ק ,רוזמ
היישילש – בונינמחר
רונימ לוסב תיגלא
פוא ,היישילש – טרבוש
רוזמ לומב ימב 100

8/7/2017