רושיק Name העפוה םוקמ טרצנוקה םש ךיראת
תבש
היסנכה 13:00 העש
תיסכודותרוא תינוויה

:לדנה ךירדירפ גרואג
"סומפילופו האיתלג ,סיקא" הרפואה
חוצינב םילשורי קוראבה תרומזת
ןושרג רהזי
– י'גאנגמ ריילק :םינלוס
– איבל רחש ,ןרפוס
ןרפוס-וצמ
סאב – בודס סינד
30/6/2018