רושיק Name העפוה םוקמ טרצנוקה םש ךיראת
תבש
םלוא 11:30 העש
טרופפר

לואש הצינ םע םסק ילילצ
"רפכה ירישו ריעה תולוחמ"
קוטרב הלב לש ורופיס
28/4/2018
13:00 העשב תבש
תינוויה היסנכה
'חר ,תיסכודותרוא
3 םיסרפה
םילשורי קוראבה תרומזת
רמש דוד :חצנמ
– לטיבא הלעי :םינלוס
,ןרפוס
Sultanne La ןירפוק האוסנרפ
Indes Les ומאר פיליפ ןאז
galantes
.הרפואה ןמ םיעטק
Florilegium: from טאפומ זרוז
Secundum
28/4/2018
ש"צומ
םלוא 20:00 העש
טרופפר

הדייג לאינד:ימואלניב שגפמ
רוניכ – הינמרג
ללה,הלויו–הינמרג-היסור וקנרוזמ הנאיטט
ולצ – ירצ
– הינמרג-לארשי ישי תילגור
רתנספ
רתנספ תייעיבר – טרצומ
78 ק רונימ לוסב
תיישילש – הסנרפ ןאז
תשק ילכ


5/5/2018
13:00 העשב תבש
תינוויה הייסנכה
םיסרפה ,תיסכודותרוא
3
הדקוראבה תרומזת
El fuego del Amor הבהאה שא

הקושתו הבהא לש תיניטל הקיסומ
הזוח ,הסוס סדסרמ לש םיריש
םיריש ,ינירקוב יגיאול ,ןיראמ
... םינאורפ
– הקרוקס הלאינד :םינלוס
– רואד ביני ,ןרפוס
רונטרטנוק
יניטל רולקלופל לבמסנאה :םע
יאקירמא
12/5/2018
ישימח םוי
ןואיזומ 20:00 העש
ןיטוקיט

רבעמ" הרדסב למרכ תייעיבר
4 טרצנוק " –תשקל
:תייחנהב " –םסקה לילח"
ץומא יאורו רוצ הנוי
לילח - ץומא יאור
תייעיבר – ןדייה לאכימ
רו'זמ הרב לילח
תיישילש – ןדייה ףזוי
IV:2בוה ,רו'זמ לוסב לילח
.
17/5/2018
תבש
ןואיזומ 11:00 העש
ןיטוקיט

תבש גנוע טרצנוק
(ב"הרא) טנרמא תייעיבר

26/5/2018
ש"צומ
םלוא 20:00 העש
טרופפר

לאירא תייעיבר
תויעיברה תרדסב 9 סמ טרצנוק
תולודגה
הפב הייעיבר – ןמוש
2 סמ 41 פוא רו'זמ
ודב הייעיבר – ןבוהטב
131 פוא ,רונימ זאיד
2/6/2018
ש"צומ
םלוא 20:30 העש
טרופפר

טרצנוק( ביבא-לת ינלוס לבמסנא
5) סמ
לט קרב :חצנמ
ןייפ-ןוטרב ל'צייר :תינלוס
רוניכ ( –ב"הרא)
םירתימל הטנוס – יניסור
1 סמ
וטר'צנוק – ידלאוויו
"ץיקה" רוניכל
הינופניס – ידלאוויו
םירתימל
9/6/2018
ישימח םוי
ןואיזומ 20:00 העש
ןיטוקיט

רבעמ" הרדסב למרכ תייעיבר
"תשקל
:םייתורפס םיוות
ןורכיזה לא עסמ – טרבוש
םולחה לאו
,רו'זמ לוסב 15 סמ הייעיבר
887 ד
14/6/2018
תבש
םלוא 11:30 העש
טרופפר

לואש הצינ םע "םסק ילילצ"
סנילרוא-וינב תואקתפרה
זא'גה תכלמ איה סנילרוא-וינ
תלמשחמ הקיסומ .םינמזה לכ לש
.גניווסו םייטגר ,זולבה ןונגסב
תרמז ,זא'ג ינגנ בכרה יווילב
.םינדקרו
16/6/2018
ש"צומ
םלוא 20:00 העש
טרופפר

(הינטירב) ןאיליטסק תייעיבר
Castelian String Quartet
,םירתימ תייעיבר – ןדייה
"(תוטניווקה2 )" סמ 76 פוא
הלב הייעיבר – ןמוש
3 סמ . 41פוא ,רו'זמ
הלב הייעיבר – ןבוהטב
132 פוא ,רונימ
23/6/2018
תבש
היסנכה 13:00 העש
תיסכודותרוא תינוויה

:לדנה ךירדירפ גרואג
"סומפילופו האיתלג ,סיקא" הרפואה
חוצינב םילשורי קוראבה תרומזת
ןושרג רהזי
– י'גאנגמ ריילק :םינלוס
– איבל רחש ,ןרפוס
ןרפוס-וצמ
סאב – בודס סינד
30/6/2018