רושיק Name העפוה םוקמ טרצנוקה םש ךיראת
ש"צומ
20:00 העשב
עבקיי םוקמה
ילארשיה ילוקה לבמסנאה
"תוישופיחה" תקהל יריש רחבמ
30/5/2020
ישימח םוי
20:00 העשב
ןיטוקיט ןואיזומ
5 סמ טרצנוק ,למרכ תייעיבר
"תשקל רבעמ" הרדסב
"םישדח תומלוע םילגמ"
71פוא הייעיבר – ןדייה
3 סמ .
הייעיברה – קא'זובד
. 96פוא ",תיאקירמאה"
4/6/2020
ש"צומ
20:00 העשב
טרופפר םלוא
תויעיברה תרדסב 12 סמ טרצנוק
תולודגה
(טנירלק ואוד) לקניפרוג םיחאה
(ב"הרא) טנרמא תייעיברו
ודב הייעיבר – ןבוהטב
4 סמ . 18פוא ,רונימ
,טנירלק תיישימח – רבו
רו'זמ לומב יסב . 34פוא
,טנירלק תיישימח – טרצומ
. 581ק
תוטינרלק ואוד יעטק
6/6/2020
תבש
11:30 העשב
טרופפר םלוא
לואש הצינ םא "םסק ילילצ"
4( סמ)
"היצנווב תושופחתה תורחת"
סנסנר תקיסומ
13/6/2020
ש"צומ
20:30 העשב
טרופפר םלוא
ביבא-לת ינלוס לבמסנא
תינלוסה םע "יזואוטריווה רונכה"
ןייפ-ןוטרב לצייר
הלש םיפחוסה םיטרצנוקה רחאל
,לבמסנאה םע
תיזואוטריווה תרנכה ונילא בושת
וסורג וטרצנוק – ילרוק
ינשל וטרצנוק – ידלאויו
– ןייפ היבליס םע) תורונכ
(רונכ
20/6/2020
תבש
11:00 העשב
ןיטוקיט ןואיזומב
תבש גנוע טרצנוק
,ולצ – לסוק םרפלוו
–הירטסוא) רלימ הניטסירק
רתנספ (
הלויו – ינוימ הריש
הפב 1 סמ וצרקס – ןפוש
. 20פוא ,רונימ
היסטנפ יעטק השולש – ןמוש
. 13פוא ,רתנספו ולצל
,רתנספל היישילש – סמהרב
רונימ הלב ולצו הלויו
20/6/2020
תבש
11:00 העשב
טרופפר םלוא
לואש הצינ םע "םסק ילילצ"
5( סמ)
"םגאב רתויב הפיה רוברבה"
יקסבוקיי'צ רטויפ לש ורופיס
4/7/2020