רושיק תוריצי העפוה םוקמ םינגנו טרצנוקה םש ךיראת
ךאב.ס.י לש ולוס רונכל תוטנוסה

ב"יר רו'זמ ודב 3 סמ הטנוס
1005

ב"יר , רונימ הלב 2 סמ הטנוס
1003

, רונימ לוסב . 1סמ הטנוס
1001 ב"יר

12:00 העשב תבש
תילותקה הייסנכה
23 רוד ןיע
דחוימ לטיסר - ןנוטסומ סרדנא
ולוס רוניכל

25/9/2021
"גרבדלוג תויצאירו" ךאב .ס.י

העשב ישימח םוי
וידוטסב 20:00
סקינפה לבמסנא
סומע ,גרבדלוג ילט ,סוש םעונ
ןוסזעוב
גוצרה הנרימ ,ןיקנימ הנירמ
30/9/2021
םישדח םידוביעב בוגרא השס יריש

20:00 העשב ש"צומ
טרופפר םלואב
הנאידוא תלהקמ
ינורהא תנע חוצינב
רתנספ - ןמכוג רובת
סברטנוק - רונג לייא
ירבד(-בוגרא השס לש ונב) בוגרא רמתיא
רושיק

9/10/2021
הריצי - םיקרפ 7 תב הטטנק
היפהפי

,םירישה רישמ םיטסכט תבלשמה

והיעשי רפס

12:00 העשב העשב תבש
ןהו'ג טנס תייסנכב
ילוקה לבמסנאהו הדקוראב לבמסנא
ילארשיה
Nostri Jesu Membra הדוהטסקוב

16/10/2021
1 סמ הטנוס – ןבוהטב
רתנספו רונכל

2 סמ הטנוס – ןבוהטב
רתנספו ולצל

,היישילש – יקסבוקיצ
50 פוא

11:00 העשב תבש
ןיטוקיטב
תבש גנוע
בל-רב הדיעס ,ול'צ- דלח החמש
(רונכ)
רתנספ – לקצרז השימ
23/10/2021
יקסבומוזר תייעיבר - ןבוהטב
2 סמ 59 פוא 2 סמ

ילכ תייעיברל וצרקס - זבייא
תשק

סמ 76 פןא הייעיבר - ןדייה
"רסיקה3 "

העשב ישימח םוי
ןיטוקיט םלואב 20:00<
הליהת ריש - למרכ תייעיבר

28/10/2021
רוזמ הפב היישילש - יטצינוד

XV רוזמ ודב הישילש - ןדייה
HOB

"וטלוגיר" לע תוזרפרפ -טסיל

ןוסבו לילחל הטנוס - טרצומ
292 ק

תיטתפ היישילש - הקנילג

11:00 העשב תבש
ןיטוקיט
תבש גנוע טרצנוק
THE BEL CANTO
לילח - אפור יתסא
ןוסב - זאאפ ויצירואמ
רתנספ - ןמרזייק הנא

6/11/2021
ינפ לע הקיסומ – לדנה
םימה

הנפד" הטטנק – לסרפ
תוטטנק 4 דועו "היפיפיה
וטרצנוק – לדנה
לבנל

טנס תייסנכ תבש
ירוח 'חר ןהו'ג
30
םסקה עסמ- הדקוראב תרומזת
ירותסימה
– לטיבא הלעי :םינלוס
– ולסינטס הטינוס ,ןרפוס
לבנ
,לילח – ראשנאלב בייבנ'ז
רונכ – רפיילש ירוא
יריא

13/11/2021
רוניכל וטר'צנוק – ךאב
(הבמירמל דוביע ) רונימ הלב

תרומזתל היטיטרפ – ןיילק.ג
םירתימ

ירומזמ – אביקע ינד
תרומזתו הרטיג ,הבמירמל םילשורי<

הינופמיס – ןוסלדנמ
7 סמ

20:30 העשב ש"צומ
טרופפר םלואב
קרב חוצינב .ביבא לת ינלוס
לט
ירומזמ" הרדסב 1 סמ טרצנוק
"םילשורי
–הילטיא) ילני'צנמ ןוויא : םינלוס
הבמירמ (
–הילטיא) ילני'צנמ הניטסירכ
הרטיג (
20/11/2021
רתנספ תייעיבר – ןבוהטב
16 פוא רוזמ לומב ימב

רתימ ילכ תיישילש -יננחוד
12 פוא

רתנספ תייעיבר – קאזובד
87 פוא רוזמ לומב ימ

20:00 העשב ש"צומ
טרופפר םלוא
תויעיברה תרדסב 1 סמ טרצנוק
תולודגה
רונכ - סאיתתמ יסא :םינגנ
הלויו - םק ירוא
ולצ - רסלפ יבצ
– יקסבלסינטס רוטקיו
רתנספ
27/11/2021
,היצנו יניחלמ תאמ תוריצי
ידלויו וינוטנא רקיעב

12:00 העשב תבש
ןהו'ג טנס תייסנכב
30 ירוח
לגירדמ תלהקמ םע סקינפה לבמסנא
םינלוס -5ו
"היצנו לש התליהת"
4/12/2021
רתנספו רונכל הטנוס - ןבוהטב
רו'זמ לוסב 10 סמ

רתנספו ול'צל הטנוס - סמהרב
רו'זמ הפ 2 סמ

1 סמ רתנספ תיישילש - ןמוש
רונימ הר

20:00 העשב ש"צומ
טרופפר םלוא
2 סמ תולודג תויעיבר
( ב"הרא ) רתנספ תיישילש
רונכ - וש קול
ול'צ - טסורק רנייר
רתנספ - רבנע הדוהי
11/12/2021
ירישו סיקארודואית ,סיקאדי'גח
ונידאל

20:00 העשב תבש
טרופפר םלוא
חוצינב וצמ לבמסנאו המענ תלהקמ
רבנע הנינפ
תינווי הקיסומ טרצנוק
18/12/2021
תורפואמ תוירא - לדנה

"תוזופרומטמ- " ןמרסו סכלא

רטאמ טבטס - יזלוגרפ

20:30 העשב ש"צומ
טרופפר םלוא
ביבא-לת ינלוס
רטאמ טאבטס
-הינמרג ) לוש סארדנא:םינלוס
(רונטרטנוק
ןרפוס - ןיול תלכת
8/1/2022
.ןמוש טרבורו הרלק ,ןוסלדנמ

ונרוטונ : טרבוש לש תוילכ תוריצי
,רתנספ תיישילשל

רתנספו רוניכל 850, ד ודנור
.הטנוס קרפ ןכו20:00 העשב ש"צומ
טרופפר םלוא
3 סמ תולודג תויעיבר
2022 הדאיטרבוש
הירטסוא ) ןסנהוי לאינד : םירמז
רונט ( -
איג ,ןרפוסוצמ -טיברש רגה
ןוטירב - ץלפ
,רתנספ - רלטרוג לאינד : םינגנ
הניטסירק ,רונכ - סאיתתמ יסא
ול'צ - רפוק-וקייר
29/1/2022
ק תשק ילכ תיישימח - טרצומ
רונימ וד 406

תשק ילכ תישימח - ןוסלדנמ
רו'זמ לומב יס 87 פוא 2 סמ<

סמ תשק ילכ תישימח - סמהרב
רו'זמ לוס .111פוא2 ,

העשב 5.2.22 ש"צומ
טרופפר םלוא 20:00
4 סמ תולודג תויעיבר
( הינמרג ) רנגאה הנאיויו
רונכ
רונכ - ץרה לבוי
הלויו ( ב"הרא ) ןאישקשק םיק
הלויו (הינמרג ) הלטומ סירטאיב
ול'צ ( - הדנק ) ןמפוה יראג
5/2/2022
ינש) םירתימ תיעיבר - יקסנרא
(ול'צ

פוא תינרלק תישילש - סמהרב
רונימ הל 114

םיידוקיר םידולרפ - 5 יקסבלסוטול

רתנספ תייעיבר - ןמוש

20:00 העשב ש"צומ
טרופפר םלוא
5 סמ תולודג תויעיבר
רונכ - חוליש יעור
הלויו - ינויצ ןב איג
ול'צ - רסלפ יבצ
ול'צ - יקסנישוט לאירא
תינרלק - יולה ןח
רתנספ - יקסלופמי ירימ
26/2/2022
סמ 50 פוא היעיבר - ןדייה
"םולחה" רו'זמ הפ 5

לוס 10 פוא היעיבר - יסיבד
רונימ

פוא םירתימ תיעיבר - ןבוהטב
127

20:00 העשב ש"צומ
טרופפר םלוא
6 סמ תולודג תויעיבר
( הילגנא ) תירודה היעיברה
5/3/2022
תורונכ ינשל וטר'צנוק - ידלאויו

וזוי'צירפק ודנורו אובמ - סנס ןס
תרומזתו רונכל

סמ רונכל וטר'צנוק - ינינגפ
1

20:30 העשב ש"צומ
טרופפר םלוא
ל'צייר םע ינינגפ-ביבא-לת ינלוס
ןייפ-ןוטרב
לט קרב - חצנמ
ןייפ-ןוטרב ל'צייר -תינלוס
רונכ ( -ב"הרא )
12/3/2022
פוא םירתימ תיעיבר - ןבוהטב
רו'זמ הל 18/5

תטנוס1 " סמ היעיבר - ק'צאנאי
"רציורק

"תיאקירמאה96 " פוא היעיבר - קאזובד

העשב יעיבר םוי
טרופפר םלוא 20:00<
7 סמ תולודג תויעיבר
(ב"הרא-האירוק) סובונ תיעיבר
11/5/2022
םירתנספ ינשל וטרצנוק - טרצומ
רו'זמ לומב ימב

השדח - יקסנאילוו לרק

סמ רתנספל וטרצנוק - טרצומ
19

20:30 העשב ש"צומ
טרופפר םלוא
םירתנספ תגיגח- ביבא-לת ינלוס
ןביל וא'ת ,ןייטשדלוג ןולא
םירתנספ ( -הינמרג)
לט קרב- חצנמ
14/5/2022
ולוס רתנספל הריצי

פוא תשק ילכ תיעיבר - סמהרב
1 סמ 51

רתנספ תיישימח - ץיבוקטסוש

20:00 העשב ש"צומ
טרופפר םלוא
8 סמ תולודג תויעיבר
(ב"הרא) טנרמא תייעיבר
(רתנספ) יקחצי הרפע םע
28/5/2022
םירתימ תיעיברל דולרפ - ךולב

4 סמ היעיבר - קוטרב

פוא םירתימ תיעיבר - קאזובד
106

20:00 העשב ש"צומ
טרופפר םלוא
9 סמ תולודג תויעיבר
VISION ( - ) ןזיוו תיעיבר
( הינמרג )
11/6/2022
רוקמב) הרצוצחל וטרצנוק - טרצומ
(רעי ןרקל :

,הרצוצחל םיליהת - רנרב ירוי
תרומזתו רתנספ

דוביע םירתימל הירא - ךאב
םירתימו הרצוצחל

הרצוצתל וטקטס הרוה - וקיניד
םירתימו

םירתימל הדנרס - יקסבוקיי'צ

20:30 העשב ש"צומ
טרופפר םלוא
ביבא- לת ינלוס לבמסנא
תיזואוטריוה הרצוצחה
(היסור) בוקאירקנ ייגרס : ןלוס
(האירוק) קב ןי'ג : חצנמ
25/6/2022