רושיק תוריצי העפוה םוקמ םינגנו טרצנוקה םש ךיראת
20:00 העשב ש"צומ
טרופפר םלוא
.א"פשת ךאב לביטספ תרגסימב
.תימלשוריה קוראבה תרומזת
רמש דוד : חצנמ
,ןרפוסל 209 סמ הטטנק - ךאב
.תרומזתו לילח
- הקרוקס הלאינד : םינלוס
לילח - רמש תידע ,ןרפוס
תטטנק . 211סמ הטטנק - ךאב
הפקה
וטרצנוק - ילרוק ולגנאכרא
.וסורג
20/3/2021
11:00 העשב תבש
ןיטוקיט םלוא
תבש גנוע
,רוניכ - ןמלדנג הנאז
ולצ - יקסבונכימ ליריק
רתנספ - ץיברוג הילוי
":יקסבוקיי'צ" תוריצימ רקוב
,רוניכ יעטק ,וקוקור תויצאירו
50 פוא רתנספ תיישילש
17/4/2021