רושיק Name העפוה םוקמ טרצנוקה םש ךיראת
ש"צומ
םלוא 20:00 העש
טרופפר

לאירא תייעיבר
תויעיברה תרדסב 9 סמ טרצנוק
תולודגה
הפב הייעיבר – ןמוש
2 סמ 41 פוא רו'זמ
ודב הייעיבר – ןבוהטב
131 פוא ,רונימ זאיד
6 סמ הייעיבר ןוסיברה ןו'ג
2/6/2018
ש"צומ
םלוא 20:30 העש
טרופפר

טרצנוק( ביבא-לת ינלוס לבמסנא
5) סמ
לט קרב :חצנמ
ןייפ-ןוטרב ל'צייר :תינלוס
רוניכ ( –ב"הרא)
םירתימל הטנוס – יניסור
1 סמ
וטר'צנוק – ידלאוויו
"ץיקה" רוניכל
הינופניס – ידלאוויו
םירתימל
9/6/2018
ישימח םוי
ןואיזומ 20:00 העש
ןיטוקיט

רבעמ" הרדסב למרכ תייעיבר
"תשקל
:םייתורפס םיוות
ןורכיזה לא עסמ – טרבוש
םולחה לאו
,רו'זמ לוסב 15 סמ הייעיבר
887 ד
14/6/2018
תבש
םלוא 11:30 העש
טרופפר

לואש הצינ םע "םסק ילילצ"
סנילרוא-וינב תואקתפרה
זא'גה תכלמ איה סנילרוא-וינ
תלמשחמ הקיסומ .םינמזה לכ לש
.גניווסו םייטגר ,זולבה ןונגסב
תרמז ,זא'ג ינגנ בכרה יווילב
.םינדקרו
16/6/2018
ש"צומ
םלוא 20:00 העש
טרופפר

(הינטירב) ןאיליטסק תייעיבר
Castelian String Quartet
,םירתימ תייעיבר – ןדייה
"(תוטניווקה2 )" סמ 76 פוא
הלב הייעיבר – ןמוש
3 סמ . 41פוא ,רו'זמ
הלב הייעיבר – ןבוהטב
132 פוא ,רונימ
16/6/2018
תבש
היסנכה 13:00 העש
תיסכודותרוא תינוויה

:לדנה ךירדירפ גרואג
"סומפילופו האיתלג ,סיקא" הרפואה
חוצינב םילשורי קוראבה תרומזת
ןושרג רהזי
– י'גאנגמ ריילק :םינלוס
– איבל רחש ,ןרפוס
ןרפוס-וצמ
סאב – בודס סינד
30/6/2018