רושיק תוריצי העפוה םוקמ םינגנו טרצנוקה םש ךיראת
127 פוא היעיבר - ןכוהטב

703 ד היעיבר קרפ - טרבוש

העשב ישימח םוי
ןיטוקיטב 20:00
הקיטנמורה ףס לע -למרכ תייעיבר
30/6/2022
11:30 העשב תבש
     טרופפר םלואב<
   ילארשי ילוק לבמסנא
ינסיד טלוו יטרס ךותמ םיריש
                                   החפשמה לכל
 םיה תב ,היגלש
2/7/2022