רושיק Name העפוה םוקמ טרצנוקה םש ךיראת
תבש
11:00 העשב
ןיטוקיט ןואיזומ
תבש גנוע טרצנוק
– ץייווש Chiara Enderle
ול'צ
רונכ -הירטסוא Lidia Baich
רתנספ – ןמטכר ןליא
תוטיווסמ םיעטק – ךאב
ול'צלו רונכל
,ורגלאו וי'גאדא – ןמוש
70 פוא
ורכזל םיעטק – 3 ןמטכר
ןייטשנרב דרנואל לש
23/2/2019
ישימח םוי
20:00 העשב
ןיטוקיט ןואיזומ
רבעמ" התינכתב למרכ תייעיבר
3 סמ "תשקל
הפב הייעיבר – ןדייה
5 סמ 20, פוא ,רונימ
הייעיבר – ומייח ןתיא
םיקרפ ינשב
פוא הייעיבר – ןבוהטב
הלודגה הגופה םע 130
28/2/2019
ש"צומ
20:00 העשב
טרופפר םלוא
תויעיברה תרדסב 5 סמ טרצנוק
תולודגה
(–לארשי-ב"הרא) סאיתתמ יסא
רונכ
,ולצ – ץיבובילטוג ינוי
רתנספ – ןמרסייק הנא
םיריש הנומש – ןמוש
"ררושמה ייח תבהא" רוזחמה ןמ<
רונכל הטנוס – סמהרב
..דועו 3 סמ רתנספו

2/3/2019
תבש
11:30 העשב
טרופפר םלוא
הצינ םע ' 3סמ "םסק ילילצ"
לואש
ןאירוט'צח – תוברחה לוחמ
טלב יעטקו שגרמ ינועבצ עפומ
16/3/2019
ש"צומ
20:30 העשב
טרופפר םלוא
חוצינב ביבא-לת ינלוס לבמסנא
(הירטסוא) לצה טסנרא
"הנשה תונוע"
-ןייטשניבור יבוק :םינלוס
– ןבואר יקי רוניכ
הנילודנמ
הנשה תונוע – ידלאוויו
(הנילודנמו רונכל)
רונכל ןוגינ – ךולב
"םש לעב" ךותמ תרומזתו
הנילודנמל וטר'צנוק – ןמרוד
16/3/2019
ש"צומ
20:00 העשב
טרופפר םלוא
תויעיברה תרדסב ' 6סמ טרצנוק
תולודגה
:הילטיא יבכוכ םע ביבא תייעיבר
Daniela Cammarano –
רונכ
Alessando del-Jaban –
רתנספ
,רונכל וטר'צנוק – ןוסוש
פוא ,םירתימ תייעיברו רתנספ
21
םירתימ תייעיבר – ןבוהטב
130 פוא,רוזמ לומב יסב

23/3/2019
יעיבר םוי
20:00 העשב
טרופפר םלוא
:חוצינב "סנסנרה ילוגנרת"
ןושרק רהזי
!המיהדמ םילגרדמ תייווח
הרפוא– " ךילרא ינד :יומיב
"הרמאק
– לטיבא הלעי :םינלוס
ןרפוס – רונג לט ,ןרפוס
,ידרווטנומ תאמ םילגרדמ יעטק :הלהקמ
דנלואד ,וסאל יד ודנלרוא
27/3/2019
תבש
11:00 העשב
ןיטוקיט ןואיזומ
רתנספו רונכל לטיסר
Daniela Cammarano –
רונכ
Alessando del-Jaban –
רתנספ
תויצאירוו – ךאב .ס.י
גרבדלוג
רונכל היזטנפ – טרבוש
, D.934רתנספו
30/3/2019
ש"צומ
20:00 העשב
טרופפר םלוא
תויעיברה תרדסב 7 סמ טרצנוק
תולודגה
הטבזילא םע הינמרג רלגופ תייעיבר
רתנספ - היסור הנימולב
Vogler string quartet with
Elizaveta Blumina piano
,םירתימ תייעיבר – ןדייה
3 סמ 74, פוא
םירתימ תייעיבר – ףוהלוש
1 סמ
6/4/2019
ישימח םוי
20:00 העשב
ןיטוקיט ןואיזומ
,למרכ תייעיבר "תשקל רבעמ"
' 4סמ טרצנוק
"סמ הייעיבר – ק'צאנאי
"םיימיטניא םיבתכמ' 2
5,סמ הייעיבר – קא'זובד
. 9פוא ,רונימ הפ '
11/4/2019
תבש
11:00 העשב
ןיטוקיט ןואיזומ
תיישילש – תבש גנוע טרצנוק
הגונ
– (הילגנא) לוק יגמ
,לילח – רמש תידע ,רתנספ<
ול'צ – יבקעי-רסמ תירוא
.דועו יסיבד ,ןדייה תאמ תוריצי
13/4/2019
תבש
11:00 העשב
ןיטוקיט ןואיזומ
תיישילש םע תבש גנוע טרצנוק
ןצנרול
טרבוש תינכת
100פוא ' 2,סמ רתנספ תיישילש
.
רתנספו רונכל הניטנוס
הנוי'גפרא תטנוס
ילקיסומ טנמומ
4/5/2019
20:00 העשב ש"צומ
טרופפר םלואב
םיריעצ םינגנ לש ירמאק טרצנוק
םילשורי (םיננאש תונכשמ)
11/5/2019
תבש
13:00 העשב
היסנכ
םע המשנ יריש " -יתורח תא"
"ילארשיה ילוקה לבמסנאה" תלהקמ
:יוויל ,רזוע ןב לבוי :חצנמ
םילשורי קוראבה תרומזת
יקטסומ 'גרו'ג יריש ,לפסוג יריש
קנלופ לש הייפהפי הריציו
11/5/2019
תבש
11:30 העשב
טרופפר םלוא
",לואש הצינ םע םסק ילילצ"
4 תינכת
"וירב לבנרקה"
וירב לבנרקהמ םידוקירו םיריש
הקירמא םורדבו
18/5/2019
ש"צומ
20:00 העשב
טרופפר םלוא
תויעיברה תרדסב ' 8סמ ט'צנוק
תולודגה
(הינמרג) ןמוש תייעיבר
Schumann string quartet (Germany)
1סמ הייעיבר – ןוסלדנמ
12פוא ,רו'זמ לומב ימב '
.
"סמ הייעיבר – ק'צאנאי
"םיימיטניא םיבתכמ' 2
1,סמ הייעיבר – סמהרב
רונימ ודב . 51/1פוא '
18/5/2019
תבש
11:00 העשב
ןיטוקיט ןואיזומ
לטיסר – תבש גנוע טרצנוק
רונכל
–היגברונ) ןאילא-סמלה םירמ
רונכ (
רתנספ – ןונמס לט
רונכל הטנוס – גירג
' 1סמ
המאופ – ןוסוש
רונכל הטנוס – הרופ
25/5/2019
תבש
13:00 העשב
היסנכ
הדקוראבה לבמסנא
"ךאב הנלדגמ הנא"
– לטיבא הלעי :םינלוס
– ןוויס תימולש ,ןרפוס
רונכ
וטר'צנוק – ךאב .ס.י
' 4סמ יגרובנדנרב
לילח ,ןרפוסל ' 82סמ הטטנק
םירתימו
רו'זמ ימב רונכל וטר'צנוק
"הגופה תונמא" ךותמ םיעטק רחבמ
"הנלדגמ הנאל תרבחמה"ו
25/5/2019
ש"צומ
20:00 העשב
טרופפר םלוא
תויעיברה תרדסב ' 9סמ טרצנוק
תולודגה
–היסורBoris Brovtsyn )
רונכ (
–ב"הראKristin Lee )
רונכ (
ול'צ – ירצ ללה
הלויו – ןמרטוו ילוש

רונכל וטר'צנוק – סמהרב
בכרהל ןמטכר יכדרמ י"ע דוביע)
(ירמאק
1/6/2019
תבש
11:00 העשב
ןיטוקיט ןואיזומ
תבש גנוע טרצנוק
רתנספ – יחרפ ינוי
רונכ – יקסבוקיפ הינז ולצ – דרא לייגיבא
סמ היישילש – סמהרב
2
רתנספ תיישילש – ןוסלדנמ
66 פוא 2, סמ
"ינעוצה" תיישילש – ןדייה
8/6/2019
ש"צומ
20:00 העש
טרופפר םלוא
תויעיברה תרדסב 10 סמ טרצנוק
תולודגה
רתנספ – ןייטשדלוג ןולא
טנירלק – הקלז ןור
רונכ – בוקירבג ןוימס
ירטסבליס הלאונמע
ולצ –
רתנספל תוטנוס – 3 יטלרקס
,טנירלקל היישילש – ןבוהטב
11 פוא ,רתנספו ולצ
15/6/2019
תבש
11:30 העשב
טרופפר םלוא
הצינ םע 5 סמ "םסק ילילצ"
לואש
אלפה דלי – טרצומ
22/6/2019
ש"צומ
20:30 העשב
טרופפר םלוא
קרב חוצינב ביבא-לת ינלוס
לט
"ןוויסו ליג םע סמהרב"
ןוויסו גרוברג ליג :םינלוס
םינרתנספ דמצ – רבליס
רתנספל תוריצי – סמהרב
םיידי עבראב
,םירתימ תיישימח – סמהרב
תרומזתל דוביעב 111 פוא
22/6/2019
ישימח םוי
20:00 העשב
ןיטוקיט ןואיזומ
למרכ תייעיבר םע "תשקל רבעמ"
פוא הייעיבר – ןדייה
3 סמ 50
םירתימ תייעיבר – טרבוש
"הדנומזור" רונימ הלב
27/7/2019