רושיק תוריצי העפוה םוקמ םינגנו טרצנוקה םש ךיראת
טרבושו בונינמחר ,טרצומ תוריצי

20:00 העשב ש"צומ
טרופפר םלוא
סמ תולודגה תויעיברה תרדס
7
תירבה תוצרא Fine Arts תייעיבר
ול'צ - דלח החמש

25/5/2024
הסימהו הלפורוד לש םאיווקרה
קנלופ לש

12:00 העשב תבש
ןהוג טנס תייסנכ<
ילארשיה ילוקה לבמסנאה
רריזבייל ביבר - בגוע ןגנ
רזוע - ןב לבוי :חצנמ
1/6/2024
2 יקסבומוזר - ןבוהטב

111 פוא היישימח - סמהרב



11:00 העשב תבש
ןיטוקיט ןואיזומב<
תבש גנוע
ץמרח ילט םע םינושארה תייעיבר
8/6/2024
ףוהלוש ,ןמושמ תאמ תוריצי
קאזובדו

20:00 העשב ש"צומ
טרופפר םלוא
סמ תולודגה תויעיברה תרדס
8
ןמפוה יגנב םע לאירא תייעיבר
15/6/2024
ןידרובו ןטירב ,ןמוש תאמ תוריצי

20:00 העשב ש"צומ
ןיטוקיט םלוא
5 סמ טרצנוק למרכ תייעיבר
תויומס תויומד
גרבנירג לאוי 'פורפ תייחנהב
20/6/2024
20:00 העשב ש"צומ
טרופפר םלוא
טרצנוק ביבא לת ינלוס לבמסנא
4 סמ
יטנמורה רוניכה
לט קרב - חצנמ
ןייפ ןוטרב לצייר - תינלוס
רוניכ ( -ב"הרא)
22/6/2024
11:30 העשב תבש
טרופפר םלוא
סמ םסק ילילצ - לואש הצינ
4
ןטקה ךאב לש ורופיס - ךאב
ומצעל הקיסומה תא הצרש
6/7/2024