רושיק תוריצי העפוה םוקמ םינגנו טרצנוקה םש ךיראת
ןידרובו ןטירב ,ןמוש תאמ תוריצי

20:00 העשב ש"צומ
ןיטוקיט םלוא
5 סמ טרצנוק למרכ תייעיבר
תויומס תויומד
גרבנירג לאוי 'פורפ תייחנהב
20/6/2024
האבה הנועל טרצנוקה

20:00 העשב ש"צומ
טרופפר םלוא
הנועל החדנ טרצנוקה
האבה
טרצנוק ביבא לת ינלוס לבמסנא
האבה הנועל החדנ 4 - סמ
יטנמורה רוניכה
לט קרב - חצנמ
ןייפ ןוטרב לצייר - תינלוס
רוניכ ( -ב"הרא)
22/6/2024
לטוב עפומה

לטוב עפומה
עפומה םסק ילילצ - לואש הצינ
לטוב
6/7/2024