רושיק Name העפוה םוקמ טרצנוקה םש ךיראת
11:00 העשב ,תבש
ןיטוקיט ןואיזומב
תינכת – תבש גנוע טרצנוק
טרבוש
רונכ – ןצנרול טדרהקא
רתנספ – ןצנרול היתב
ול'צ – ץיבובילטוג ינוי
162 פוא ,רתנספו רונכל ואוד
רוזמ הלב
רתנספו ולצל הנויגפרא תטנוס
פוא ,רוזמ לומב ימב היישילש
100
29/4/2017
20:30 העשב ,תבש
וידוטסה ןורטאיתב
סקינפה לבמסנא
– ךאב ןאיטסבס ןהוי
תוטנוסו תוירא
,רונטרטנוק – יררה ןולא םע
רונכ – ןייטשלגניר לחר
קוראב
הלויו – גוצרה הנרימ
– ןיקנימ הנירמ ,הבמג הד
ולבמצ

6/5/2017
העשב ,ישימח םוי
ןואיזומב 20:00
ןיטוקיט
וילענב – למרכ תייעיבר
ןבוהטב לש
פוא הייעיבר – ןבוהטב
3 סמ 18
פוא הייעיבר – ןבוהטב
יקסבומוזר 1 סמ 59
ןבוהטב לש ותריצי תוחתפתה
םייסאלקה וישרושמ ,וייח ךרואל
הקיטנמורל ךרד ץרופה ונונגסל דע <
11/5/2017
11:30 העשב ,תבש
טרופפר םלואב
לואש הצינ םע םסק ילילצ
"וקנמלפו תורטיג שא"
,תווצקה שלושמ עבוכה ,שאה לוחמ
תמסוקה הבהאה
ידוקיר ,תומיסקמו תורעוס תוריצי
םינעוצ ירישו וקנמלפ
,הילפ-הד לש האלפנ הקיסומ
וקנמלפ בכרהו תורטיג םע
20/5/2017
20:00 העשב ,ש"צומ
טרופפר םלואב
תויעיברה תרדסב 8 סמ טרצנוק
תולודגה
ןריב רורד םע ביבא תייעיבר
(רתנספ)
,הגופו ויגאדא – טרצומ
546 ק
תיישימח – ץיבוקטסוש
רתנספ
סמ הייעיבר – סמהרב
51/2 פוא 2,
20/5/2017
19:30 העשב ,ש"צומ
הפיח םוירוטידואב
תויעיברה תרדסב 9 סמ טרצנוק
תולודגה
ןייטשניבור תורחת יכוז תשולש טרצנוק
2017 רתנספב

27/5/2017
12:00 העשב ,תבשב
תילותקה הייסנכב
סאילא רמ
םילשורי קוראבה תרומזת
ביבא...ףרוח ,ויתס ,ץיק ,ביבא
תונוע עברא ידלאוויו
הידמיטלומו עונלוק בולישב
10/6/2017
11:00 העשב ,תבש
ןיטוקיט ןואיזומב
תוטניווקה תייעיבר – ןדייה
ילכל הייעיבר – ןבוהטב
. 95פוא ,תשק
ילכל הייעיבר – גירג
. 27פוא ,תשק

10/6/2017
12:00 העשב ,תבש
תילותקה היסנכב
רטאמ טבטס - הדקוראב לבמסנא
ןנוטסומ סרדנא :חצנמ
– לטיבא הלעי :םינלוס
– יררה ןולא ןרפוס
רונטרטנוק
",לוק תב" תורענ תלהקמ :תולהקמ
ןייעמ ןלהקמ
רטאמ טבטס – יזלוגרפ

17/6/2017
11:30 העשב ,תבש
טרופפר םלואב
לואש הצינ םע םסק ילילצ
ידלאוויו תאמ "תונועה עברא"
,ידלאוויו בתכש לודגה טיהלה
בתכש םיסקמה טסקטה תא םיוולמ
.ומצעב ידלאוויו
םינדקרו םינלוס ,םינגנ תופתתשהב

24/6/2017
20:30 העשב ,ש"צומ
טרופפר םלואב
תויעיברה תרדסב ' 10סמ טרצנוק
תולודגה
(האירוק םורד) סובונ תייעיבר
Novus String Quartet (South
Korea)
הייעיבר קרפ – טרבוש
יסב הייעיבר – טרצומ
. 458ק ,רו'זמ לומב
131פוא הייעיבר – ןבוהטב
.
24/6/2017
12:00 העשב ,תבש
תילותקה היסנכב
תרומזת ינגנו ילוקה לבמסנאה
ןויצל ןושאר
דא'ג סמיי'ג : חצנמ
ןייטשנורא תנע , ןולא ןצינ :םינלוס
.ךייר דדוע , ירורד ןתיא ,
םאיווקר – טרצומ

1/7/2017
11:00 העשב ,תבש
ןיטוקיט ןואיזומב
םלש ריע תיישילש

ודב היישילש – טרצומ
. 548ק ,רו'זמ
היישילש – בונינמחר
רונימ לוסב תיגלא
100פוא ,היישילש – טרבוש
רו'זמ לומב ימב .

8/7/2017