רושיק תוריצי העפוה םוקמ םינגנו טרצנוקה םש ךיראת
ולוס רתנספל הריצי

פוא תשק ילכ תיעיבר - סמהרב
1 סמ 51

רתנספ תיישימח - ץיבוקטסוש

20:00 העשב ש"צומ
טרופפר םלוא
8 סמ תולודג תויעיבר
(ב"הרא) טנרמא תייעיבר
(רתנספ) יקחצי הרפע םע
28/5/2022
תרענ( הנידטנוק הל הרפואה
(1699-1783) הסאה ןאהוי תאמ )רפכה

העשב ישימח םוי
טרופפרב 20:00
- הילטיא ) סיביר הלאירבג
( ןוטיראב
- לארשי ) לקנרפ-דשא הבינ
( ןרפוס
- הילטיא ) ודנוטור פיליפ
( קחשמ
תשק ילכ - למרכ תייעיבר
2/6/2022
םירתימ תיעיברל דולרפ - ךולב

4 סמ היעיבר - קוטרב

פוא םירתימ תיעיבר - קאזובד
106

20:00 העשב ש"צומ
טרופפר םלוא
9 סמ תולודג תויעיבר
VISION ( - ) ןזיוו תיעיבר
( הינמרג )
11/6/2022
רוקמב) הרצוצחל וטרצנוק - טרצומ
(רעי ןרקל :

,הרצוצחל םיליהת - רנרב ירוי
תרומזתו רתנספ

דוביע םירתימל הירא - ךאב
םירתימו הרצוצחל

הרצוצתל וטקטס הרוה - וקיניד
םירתימו

םירתימל הדנרס - יקסבוקיי'צ

20:30 העשב ש"צומ
טרופפר םלוא
ביבא- לת ינלוס לבמסנא
תיזואוטריוה הרצוצחה
(היסור) בוקאירקנ ייגרס : ןלוס
(האירוק) קב ןי'ג : חצנמ
25/6/2022
127 פוא היעיבר - ןכוהטב

703 ד היעיבר קרפ - טרבוש

העשב ישימח םוי
ןיטוקיטב 20:00
הקיטנמורה ףס לע -למרכ תייעיבר
30/6/2022
11:30 העשב תבש
     טרופפר םלואב<
   ילארשי ילוק לבמסנא
ינסיד טלוו יטרס ךותמ םיריש
                                   החפשמה לכל
 םיה תב ,היגלש
2/7/2022