רושיק תוריצי העפוה םוקמ םינגנו טרצנוקה םש ךיראת
,ןמלט תאמ תוריציו םילגירדמ
ךאב.ס.י ,ץיש ,קנרפ רזיצ
דועו

20:00 העשב ש"צומ
טרופפר םלוא

תימדקא ירמז םע הדקוראבה לבמסנא
(הינמרג) ןלק
ב"הרא - סנליוו לקיימ :חצנמ
7/8/2021
רונכל"יתדלומ ץראמ-" הנטמס
48 פוא ,רתנספו

,רוזמ הלב הטנוס - קנרפ ראזצ
רתנספו רונכל

רוזמ הפב הטנוס - ןוסלדנמ
רתנספו רונכל

רתנספל הטנוס - יקסבוקשומ
71 פוא תורונכ ינשו

11:00 העשב תבש
ןואיזומה ןיטוקיטב
ינפיה
-תבש גנוע
רונכ ( -דנלוה) םדפוא הקסוט
(לארשי-ב"הרא) סאיתתמ יסא
רונכ
רתנספ - יקסבלסינטס רוטקיו

21/8/2021
יסב תיישילש – טרצומ
502 ק ,רוזמ

תונורכז– " יליוושנדרב
"הזיב תוריצימ

רתנספ תיישילש – סמהרב
10 פוא3 , סמ

11:00 העשב תבש
ןיטוקיטב
תבש גנוע
תימלשוריה רתנספה תיישילש
"םלש ריע"

28/8/2021
םיינעוצ םיריש – קאזובד
רתנספלו ןרפוסל

"יקמוד" תיישילש – קאזובד
90 פוא

ךותמ הירא – קאזובד
"הקלסור"

העשב ישילש םןי
ןיטוקיטב 20:00
(היכ'צ) קאזובד רתנספה תיישילש
ורימ הנלא ןרפוסה תרמז םע
רתנספו רונכל םייטנמור םיריש
רתנספל םיטאופ םיעטק
םיינעוצ םיריש – קאזובד
רתנספלו ןרפוסל
"יקמוד" תיישילש – קאזובד
90 פוא
ךותמ הירא – קאזובד
"הקלסור"
31/8/2021
ידרווטנומ :קוראב תורפואמ ןווגמ
,ידלאויוו

דועו ילאווק ,יסור יגיאול

12:00 העשב תבש
ןהו'ג טנס תייסנכ
30 ירוח
Musicus - Estonia לבמסנא
Hortus
סרדנא חוצינו ילקיסומ להנמ
ןנוטסומ
"הבהאה ןוטלש"
25/9/2021
"גרבדלוג תויצאירו" ךאב .ס.י

העשב ישימח םוי
וידוטסב 20:00
סקינפה לבמסנא
סומע ,גרבדלוג ילט ,סוש םעונ
ןוסזעוב
גוצרה הנרימ ,ןיקנימ הנירמ
30/9/2021
םישדח םידוביעב בוגרא השס יריש

20:00 העשב ש"צומ
טרופפר םלואב
הנאידוא תלהקמ
ינורהא תנע חוצינב9/10/2021
הריצי - םיקרפ 7 תב הטטנק
היפהפי

,םירישה רישמ םיטסכט תבלשמה

והיעשי רפס

12:00 העשב העשב תבש
ןהו'ג טנס תייסנכב
ילוקה לבמסנאהו הדקוראב לבמסנא
ילארשיה
Nostri Jesu Membra הדוהטסקוב

16/10/2021
1 סמ הטנוס – ןבוהטב
רתנספו רונכל

2 סמ הטנוס – ןבוהטב
רתנספו ולצל

,היישילש – יקסבוקיצ
50 פוא

11:00 העשב תבש
ןיטוקיטב
תבש גנוע
בל-רב הדיעס ,ול'צ- דלח החמש
(רונכ)
רתנספ – לקצרז השימ
23/10/2021