רושיק תוריצי העפוה םוקמ םינגנו טרצנוקה םש ךיראת
20:30 העשב ש"צומ
טרופפר םלואב
ביבא לת ינלוס לבמסנא
לט קרב חצנמ
ימענ תלהנמ) ןרומ ירמז לבמסנא
(ןראפ
םעונ ,גייס היאמ ,םיסנ היתנור
ןרפוס -ןדיבא
דובנזיא ירמע ,טלא- רלה היאמ
רונט –
.סאב – רציבזור רדסנכלא
יסב 2 סמ הסימ – טרבוש
רוזמ
,הירולג – ידלויוו

19/6/2021
11:00 העשב תבש
ןיטוקיט
תבש גנוע טרצנוק
רונכ - ירוח םאשיה
רתנספ – בונמלז םות
,רתנספו רונכל הטנוס - טרצומ
378 ק
,רונימ הלב רונכל הטנוס - ןמוש
105 פוא
הטנוס ךותמ וצרקס - סמהרב
FAE
רונימ ודב רונכל הטנוס - גירג
26/6/2021
העשב ישילש םוי
טרופפר םלוא 20:00<
"וטסילאק הל" הרפואה
(1651) ילאווק וקסצנרפ תאמ
אלמ יומיב
ינגנו תילארשיה הרפואה ירמז
קוראבה תרומזת


13/7/2021