רושיק תוריצי העפוה םוקמ םינגנו טרצנוקה םש ךיראת
ןיטוקיטב 11 העשב תבש
םיסרפ תכוז הריעצ - זעילא רהנ
(ול'צ– ) םיבר
רתנספ – ןונמיס לט
רתנספו ולצל 2 סמ הטנוס ןבוהטב
ולצל הטנוס – ץיבוקטסוש
רתנספו
ירדנ לכ – ךורב סקמ
השולש – בורשא הליא
(תוקד )6 םיקרפ
תירגנוה הידוספר רפופ
22/5/2021
11:00 העשב תבש
ןיטוקיט
– רתנספ לקצרז (השמ) לאכימ
רתנספל לטיסר
53 פוא זנולופ – ןפוש
פוא םינרוטקונ השולש- ןפוש
postmorous 9/2 27/2
4 סמ הדלב – ןפוש
פוא הידוספר – סמהרב
7
5/6/2021
העשב ישימח םוי
ןיטוקיטב 20:00
למרכ תייעיבר
?רציורק תטנוס תא בתכ ימ
.גרבנירג לאוי תייחנהב
הפב תייעיבר – ןבוהטב
וזוירס 95 - פוא ,רונימ
סמ היעיבר – קצאנאי
רציורק תטנוס 1 –
10/6/2021
20:30 העשב ש"צומ
טרופפר םלואב
ביבא לת ינלוס לבמסנא
לט קרב חצנמ
ימענ תלהנמ) ןרומ ירמז לבמסנא
(ןראפ
םעונ ,גייס היאמ ,םיסנ היתנור
ןרפוס -ןדיבא
דובנזיא ירמע ,טלא- רלה היאמ
רונט –
.סאב – רציבזור רדסנכלא
יסב 2 סמ הסימ – טרבוש
רוזמ
,הירולג – ידלויוו

19/6/2021
11:00 העשב תבש
ןיטוקיט
תבש גנוע טרצנוק
רונכ - ירוח םאשיה
רתנספ – בונמלז םות
,רתנספו רונכל הטנוס - טרצומ
.רוזמ לומב יסב 378 ק
45פוא 3, סמ הטנוס - גירג
רונימ ודב .
רונכל היסטנפ – טרבוש
רוזמ ודב רתנספו
26/6/2021
העשב ישילש םוי
טרופפר םלוא 20:00<
הירגנוהב טסיל תימדקא ינג
.םילשורי הימדקאה ינייטצמו<
הישילש – הסנרפ ןאז
רתנספו ןוסב ,בובאל
סמ רתנספ תיישמח - ינהנוד
26 פוא 2
םירתימ תיישימח – ינירקוב
2 סמ 33 פוא
השימח – םואבנזור יתיא
םירתימ תייעיברו הנילודנמל

13/7/2021