רושיק Name העפוה םוקמ טרצנוקה םש ךיראת
תבש
11:00 העשב
ןיטוקיט ןואיזומ
תיישילש םע תבש גנוע טרצנוק
ןצנרול
טרבוש תינכת
100פוא ' 2,סמ רתנספ תיישילש
.
רתנספו רונכל הניטנוס
הנוי'גפרא תטנוס
ילקיסומ טנמומ
4/5/2019
20:00 העשב ש"צומ
טרופפר םלואב
םיריעצ םינגנ לש ירמאק טרצנוק
םילשורי (םיננאש תונכשמ)
11/5/2019
תבש
13:00 העשב
היסנכ
םע המשנ יריש " -יתורח תא"
"ילארשיה ילוקה לבמסנאה" תלהקמ
:יוויל ,רזוע ןב לבוי :חצנמ
םילשורי קוראבה תרומזת
יקטסומ 'גרו'ג יריש ,לפסוג יריש
קנלופ לש הייפהפי הריציו
11/5/2019
תבש
11:30 העשב
טרופפר םלוא
",לואש הצינ םע םסק ילילצ"
4 תינכת
"וירב לבנרקה"
וירב לבנרקהמ םידוקירו םיריש
הקירמא םורדבו
18/5/2019
ש"צומ
20:00 העשב
טרופפר םלוא
תויעיברה תרדסב ' 8סמ ט'צנוק
תולודגה
(הינמרג) ןמוש תייעיבר
Schumann string quartet (Germany)
1סמ הייעיבר – ןוסלדנמ
12פוא ,רו'זמ לומב ימב '
.
"סמ הייעיבר – ק'צאנאי
"םיימיטניא םיבתכמ' 2
1,סמ הייעיבר – סמהרב
רונימ ודב . 51/1פוא '
18/5/2019
תבש
11:00 העשב
ןיטוקיט ןואיזומ
לטיסר – תבש גנוע טרצנוק
רונכל
–היגברונ) ןאילא-סמלה םירמ
רונכ (
רתנספ – ןונמס לט
רונכל הטנוס – גירג
' 1סמ
המאופ – ןוסוש
רונכל הטנוס – הרופ
25/5/2019
תבש
13:00 העשב
היסנכ
הדקוראבה לבמסנא
"ךאב הנלדגמ הנא"
– לטיבא הלעי :םינלוס
– ןוויס תימולש ,ןרפוס
רונכ
וטר'צנוק – ךאב .ס.י
' 4סמ יגרובנדנרב
לילח ,ןרפוסל ' 82סמ הטטנק
םירתימו
רו'זמ ימב רונכל וטר'צנוק
"הגופה תונמא" ךותמ םיעטק רחבמ
"הנלדגמ הנאל תרבחמה"ו
25/5/2019
ישימח םוי
20:00 העשב
ןיטוקיט ןואיזומ
למרכ תייעיבר םע "תשקל רבעמ"
פוא הייעיבר – ןדייה
3 סמ 50
םירתימ תייעיבר – טרבוש
"הדנומזור" רונימ הלב
30/5/2019
ש"צומ
20:00 העשב
טרופפר םלוא
תויעיברה תרדסב ' 9סמ טרצנוק
תולודגה
–היסורBoris Brovtsyn )
רונכ (
–ב"הראKristin Lee )
רונכ (
ול'צ – ירצ ללה
הלויו – ןמרטוו ילוש

רונכל וטר'צנוק – סמהרב
בכרהל ןמטכר יכדרמ י"ע דוביע)
(ירמאק
1/6/2019
תבש
11:00 העשב
ןיטוקיט ןואיזומ
תבש גנוע טרצנוק
רתנספ – יחרפ ינוי
רונכ – יקסבוקיפ הינז ולצ – דרא לייגיבא
סמ היישילש – סמהרב
2
רתנספ תיישילש – ןוסלדנמ
66 פוא 2, סמ
"ינעוצה" תיישילש – ןדייה
8/6/2019
ש"צומ
20:00 העש
טרופפר םלוא
תויעיברה תרדסב 10 סמ טרצנוק
תולודגה
רתנספ – ןייטשדלוג ןולא
טנירלק – הקלז ןור
רונכ – יקסבוקיפ הינגבי
ירטסבליס הלאונמע
ולצ –
רתנספל תוטנוס – 3 יטלרקס
,טנירלקל היישילש – ןבוהטב
11 פוא ,רתנספו ולצ
15/6/2019
ש"צומ
20:30 העשב
טרופפר םלוא
קרב חוצינב ביבא-לת ינלוס
לט
"ןוויסו ליג םע סמהרב"
ןוויסו גרוברג ליג :םינלוס
םינרתנספ דמצ – רבליס
רתנספל תוריצי – סמהרב
םיידי עבראב
,םירתימ תיישימח – סמהרב
תרומזתל דוביעב 111 פוא
22/6/2019
תבש
11:30 העשב
טרופפר םלוא
הצינ םע 5 סמ "םסק ילילצ"
לואש
אלפה דלי – טרצומ
22/6/2019
11:00 העשב תבש
ןיטוקיטב
תבש גנוע טרצנוק
OBLIVION תייעיבר
סמ 76, פוא הייעיבר - ןדייה
.החירזה 4
2 סמ הייעיבר - קצאנאי
פוא םירתימ תייעיבר - קאזובד
105
6/7/2019
העשב יעיבר םוי
רגירג םלואב 20:00<
תינומרהליפה תרומזתה טרצנוק
הריעצה
ינש בהל - רתנספב ןלוסו חצנמ
טלאבה ךותמ םיעטק - בייפוקורפ
הילויו ואימור
וטרצנוקה ךותמ ןושאר קרפ - ךאב
.רונימ הרב רתנספל
1 סמ הינופמיס - סמהרב
17/7/2019