רושיק תוריצי העפוה םוקמ םינגנו טרצנוקה םש ךיראת
ץיבוקטסושו ןמוש ,ןבוהטב

העשב ישימח םוי
ןיטוקיט ןואיזומ 20:00<
3 סמ טרצנוק למרכ תייעיבר
הייחנה אלל-ףנכ תורמא
רתנספ ( -הינמור) ונאבוצ לאינד

7/3/2024
לדנה

20:00 העשב ש"צומ
טרופפר םלואב
טרצנוק ביבא לת ינלוס לבמסנא
3 סמ
לדנה לש הבהא ירופיס
לט קרב - חצנמ
רונט הרטנוק - לוש סארדנא
ןרפוס - רימע היאמ
9/3/2024
11:00 העשב תבש
ןיטוקיט ןואיזומב<
תבש גנוע
רתנספ - רבנע הדוהי
ול'צ - רסלפ הקיבצ
16/3/2024
תוטננק - ךאב .ס.י20:00 העשב ש"צומ
טרופפר םלוא
םילשורי קוראבה תרומזת
ךאב לביטספ
ןיוודוג לופ חצנמ

21/3/2024
11:30 העשב תבש
טרופפר םלואב
סמ םסק ילילצ - לואש הצינ
2
תובקעב עסמ - תידרפסב תמלוח
ידרפסה לוחמה
30/3/2024
ןויספ סנהוי - ךאב .ס.י

20:00 העשב ש"צומ
טרופפר םלואב
4 סמ טרצנוק הדקוראב
רטסיימ ןאטסירט- חצנמ
VOX Quadrate תלהקמ
2/4/2024
20:00 העשב ש"צומ
טרופפר םלוא
סמ תולודגה תויעיברה תרדס
6
(ץיווש) ביבא תייעיבר
ביבא תייעיבר לש תוריצי
6/4/2024
גרבדלוג תויצאירו -ךאב

העשב ישימח םוי
ןואיזומב 20:00
ןיטוקיט
4 סמ טרצנוק למרכ תייעיבר
גרבנדלוג תויצאירוו
ןושרק רהזי תייחנהב

11/4/2024
95 פוא הייעיבר - ןבוהטב

5 סמ הייעיבר - קוטרב

טנירלק תיישימח - סמהרב

11:00 העשב תבש
ןיטוקיט ןואיזומב<
תבש גנוע
תופתתשהב סימארימ תייעיבר
טנירלק- ןידוהי ינגבי

13/4/2024
1 סמ הטנוס - סמהרב

ןטש ילוסלס - יניטרט

11:00 העשב תבש
ןיטוקיט ןואיזומ<
תבש גנוע
ןושאר רנכ) ירטיצופ ורטימוד
רוניכ ( -תינומרהליפה לש
רתנספ - ץיברוג הילוי
4/5/2024
11:30 העשב תבש
טרופפר םלוא
סמ םסק ילילצ - לואש הצינ
3
תולילו םילורט גלש - גירג
םינבל
11/5/2024
POUR LE BALLET ןוקאש - טרצומ
הינופמיס :ואנמודיא ךותמ
גארפ 38

דרופסקוא 92 סמ הינופמיס - ןדייה

ןוסבל וטרצנוק - יטזור

12:00 העשב תבש
טרופפר םלוא
םילשורי קוראבה תרומזת
ןדייהו טרצומ :םירע יתש ןיב
חצנמ - סוראפ ורדנא
18/5/2024
טרבושו בונינמחר ,טרצומ תוריצי

20:00 העשב ש"צומ
טרופפר םלוא
סמ תולודגה תויעיברה תרדס
7
תירבה תוצרא Fine Arts תייעיבר
ול'צ - דלח החמש

25/5/2024
הסימהו הלפורוד לש םאיווקרה
קנלופ לש

12:00 העשב תבש
ןהוג טנס תייסנכ<
ילארשיה ילוקה לבמסנאה
רריזבייל ביבר - בגוע ןגנ
רזוע - ןב לבוי :חצנמ
1/6/2024
2 יקסבומוזר - ןבוהטב

111 פוא היישימח - סמהרב11:00 העשב תבש
ןיטוקיט ןואיזומב<
תבש גנוע
ץמרח ילט םע םינושארה תייעיבר
8/6/2024
ףוהלוש ,ןמושמ תאמ תוריצי
קאזובדו

20:00 העשב ש"צומ
טרופפר םלוא
סמ תולודגה תויעיברה תרדס
8
ןמפוה יגנב םע לאירא תייעיבר
15/6/2024
ןידרובו ןטירב ,ןמוש תאמ תוריצי

20:00 העשב ש"צומ
ןיטוקיט םלוא
5 סמ טרצנוק למרכ תייעיבר
תויומס תויומד
גרבנירג לאוי 'פורפ תייחנהב
20/6/2024
20:00 העשב ש"צומ
טרופפר םלוא
טרצנוק ביבא לת ינלוס לבמסנא
4 סמ
יטנמורה רוניכה
לט קרב - חצנמ
ןייפ ןוטרב לצייר - תינלוס
רוניכ ( -ב"הרא)
22/6/2024
11:30 העשב תבש
טרופפר םלוא
סמ םסק ילילצ - לואש הצינ
4
ןטקה ךאב לש ורופיס - ךאב
ומצעל הקיסומה תא הצרש
6/7/2024