רושיק Name העפוה םוקמ טרצנוקה םש ךיראת
ש"צומ
20:00 העשב
טרופפר םלוא
תויעיברה תרדסב 7 סמ טרצנוק
תולודגה
(תפרצ) דורא תייעיבר
The Arod String Quartet (France)
פוא היעיבר – ןדייה
רוזמ הרב 76/5
םירתימ תייעיבר – קוטרב
4 סמ
"יקסבומוזר" תייעיבר – ןבוהטב
רוזמ הפב 1 סמ
29/2/2020
ש"צומ
20:00 העשב
טרופפר םלוא
"ךאב לש הוושומה רתנספה"
ןייטשניבור תורחת םע הלועפ ףותיש
,םידולרפב ירא ןב דהוא ןרתנספה
הרישו תוגופ
ךאב לש הוושומה רתנספה ךותמ
7/3/2020
ש"צומ
20:30 העשב
טרופפר םלוא
ןבוהטב תינכתב א"ת ינלוס לבמסנא
:ןלוס
רתנספ –ב"הרא-ןמיינ םדא
Adam Neiman USA-piano
הינופמיס – רנרב ירוי
תירמאק
רתנספל וטרצנוק – טרצומ
595 ק 2 סמ
סמ הינופמיס – טרבוש
5
14/3/2020
ישימח םוי
20:00 העשב
רגירק םלוא
תימלשוריה קוראבה תרומזת
(תפרצ) הסור ףוטסירכ :חצנמ
ןרפוס(הינמרג-לארשי)ינינ הליהת
טלא (הירטסוא) רגניצוא טוגרמ
רונט (הינמרג) שר דרכיר
סאב (היכצ) טארק שמות
תירוטרוא – ךאב .ס.י
אחספה גח
תינרתול הסימ – ךאב .ס.י
19/3/2020
ש"צומ
20:00 העשב
טרופפר םלוא
הדקוראב לבמסנא
הניצלא הרפואה – לדנה
1728
Alcina – Opera Seria
:םינלוס
– רונג לט ,ףצק ילט
ןרפוס
– טיברש רגה ,רימע היאמ
ןרפוסוצמ
,רונט–ןייטשנייפ ןורוד
סאב-הקיסמ רודיל
21/3/2020
תבש
11:30 העשב
טרופפר םלוא
לואש הצינ םע "םסק ילילצ"
3 סמ -
תויחה לבנרק – סנס-ןס
28/3/2020
ש"צומ
20:00 העשב
טרופפר םלוא
תויעיברה תרדסב 8 סמ טרצנוק
תולודגה
(ב"הרא) סטרא ןייפ תייעיבר
Fine Arts Quartet (USA)
"םיטננוסידה" תייעיבר – טרצומ
465 ק
הייעיבר – ץיבוקטסוש
רוזמ ודב 1 סמ
הייעיבר – יקסבוקיי'צ
11 פוא 1 סמ
28/3/2020
תבש
12:00 העשב
,ןהוג טנס תייסנכ
30 ירוח
תיינק גגוח סקינפה לבמסנא
םישיטפ רתנספ
רתנספ – רמש דוד םע
םישיטפ
,רתנספ תיישילש – טרצומ
542 ק
רתנספ תיישילש – ןדייה
40 סמ
(1762-1796) – סודוטס
רתנספ תיישילש
18/4/2020
ישימח םוי
20:00 העשב
טרופפר םלוא
םינגנ לש תדחוימ תירמאק תינכת
םינייטצמ םיריעצ
םיננאש תונכשמ
23/4/2020
תבש
11:00 העשב
ןיטוקיט ןואיזומ
תבש גנוע טרצנוק
ףאיפ תידא לש הרופיס
יירדנא סניקוסוא ןרתנספה
היתפרצ תרמז
25/4/2020
ש"צומ
20:00 העשב
טרופפר םלוא
תויעיברה תרדסב סונוב טרצנוק
9 סמ ,תולודגה
(הילגנא) ןאילטסק תייעיבר
Castalian String Quartet
הפב הייעיבר – ןדייה
. 77/2פוא ,רוזמ
הלב הייעיבר – ןמוש
. 41/1פוא ,רונימ
סמ הייעיבר – קא'זובד
. 105פוא 14,
2/5/2020
ש"צומ
20:00 העשב
טרופפר םלוא
סמ ,תולודגה תויעיברה תרדס
10
(הילגנא) תירודה הייעיברה
Doric String Quartet (England)
ודב הייעיבר – ןדייה
"(רופיצה3 )" סמ . 33פוא ,רוזמ
םירתימ תייעיבר – ןוסלדנמ
. 13פוא 2, סמ
)פוא הייעיבר – ןבוהטב
(הלודגה הגופה םע. 130
9/5/2020
תבש
13:00 העשב
תיסכודותרוא תינווי היסנכ
הניו" תינכתב הדקוראבה לבמסנא
"לובנטסיא –
הקיסומ לש ןפוד אצוי עפומ
חרזמה אשונב תיסאלק
ונידלו תיקרוט תיסאלק הקיסומ
– רואד ביני :םינלוס
רונטרטנוק
הניגנ ,היקרוט) זאמקק טארומ
(הרמזו
וקנמלפ הרטיג – רבל לייא
16/5/2020
תבש
19:00 העשב
הפיח םוירוטידוא
תויעיברה תרדסב 11 סמ טרצנוק
תולודגה
ןייטשניבור תורחת יכוז תשולש טרצנוק
פ"שת ,תימואלניבה
23/5/2020
ש"צומ
20:00 העשב
עבקיי םוקמה
ילארשיה ילוקה לבמסנאה
"תוישופיחה" תקהל יריש רחבמ
30/5/2020
ישימח םוי
20:00 העשב
ןיטוקיט ןואיזומ
5 סמ טרצנוק ,למרכ תייעיבר
"תשקל רבעמ" הרדסב
"םישדח תומלוע םילגמ"
71פוא הייעיבר – ןדייה
3 סמ .
הייעיברה – קא'זובד
. 96פוא ",תיאקירמאה"
4/6/2020
ש"צומ
20:00 העשב
טרופפר םלוא
תויעיברה תרדסב 12 סמ טרצנוק
תולודגה
(טנירלק ואוד) לקניפרוג םיחאה
(ב"הרא) טנרמא תייעיברו
ודב הייעיבר – ןבוהטב
4 סמ . 18פוא ,רונימ
,טנירלק תיישימח – רבו
רו'זמ לומב יסב . 34פוא
,טנירלק תיישימח – טרצומ
. 581ק
תוטינרלק ואוד יעטק
6/6/2020
תבש
11:30 העשב
טרופפר םלוא
לואש הצינ םא "םסק ילילצ"
4( סמ)
"היצנווב תושופחתה תורחת"
סנסנר תקיסומ
13/6/2020
ש"צומ
20:30 העשב
טרופפר םלוא
ביבא-לת ינלוס לבמסנא
תינלוסה םע "יזואוטריווה רונכה"
ןייפ-ןוטרב לצייר
הלש םיפחוסה םיטרצנוקה רחאל
,לבמסנאה םע
תיזואוטריווה תרנכה ונילא בושת
וסורג וטרצנוק – ילרוק
ינשל וטרצנוק – ידלאויו
– ןייפ היבליס םע) תורונכ
(רונכ
20/6/2020
תבש
11:00 העשב
ןיטוקיט ןואיזומב
תבש גנוע טרצנוק
,ולצ – לסוק םרפלוו
–הירטסוא) רלימ הניטסירק
רתנספ (
הלויו – ינוימ הריש
הפב 1 סמ וצרקס – ןפוש
. 20פוא ,רונימ
היסטנפ יעטק השולש – ןמוש
. 13פוא ,רתנספו ולצל
,רתנספל היישילש – סמהרב
רונימ הלב ולצו הלויו
20/6/2020
תבש
11:00 העשב
טרופפר םלוא
לואש הצינ םע "םסק ילילצ"
5( סמ)
"םגאב רתויב הפיה רוברבה"
יקסבוקיי'צ רטויפ לש ורופיס
4/7/2020